Programi i Transparencës

 

FAQJA ËSHTË NË NDËRTIM

Në përputhje me ligjin nr. 9000 datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave” dhe të nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Këshillin e Ministrave.

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Kryeministria ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. Kryeministria do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së. Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së këtij institucioni nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare http://www.kryeministria.al, si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin. 

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e Këshillit të Ministrave është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë, në format lehtësisht të kuptueshëm dhe aksesueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

 

Elisa Stamo

Koordinator për të drejtën e Informimit dhe njoftimin e konsultimin publik në Kryeministri

Tel: +355 68 803 0992

 

TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË KRYEMINISTRISË

 

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Afati kohor për publikim

Struktura përgjegjëse

UDHËZIME

Neni

Kliko këtu për të lexuar udhëzimet

 

 

PROJEKT LIGJ

 

Kliko këtu për të lexuar projekt ligjet

 

 

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.

Neni

 

 

Specialisti per marredhenit me publikun

Të dhëna për arsimin, kualifikimet,

kompetencave të funksionarëve të lartë

 

Emri Mbiemri dhe të dhëna për arsimin, kualifikimet, kompetencat per titullaret, Sekretarin e Pergjithshem, drejtore te pergjithshem (CV)

Menjehere pas miratimit te programit te transparences

 

DITARI i KËSHILLIT TË MINISTRAVE

 

Kliko këtu për të lexuar ditarin javor

Publikim javor

Departamenti i Komunikimit

BUXHETI

Neni

Buxheti i miratuar i Kryeministrisë

 

Drejtoria e Financave

TEST

Neni 7/1/ë

Regjistri i prokurimeve

Menjehere pas dergimit ne APP

Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese

TEST

Neni

 

Regjistri i njoftimeve

Ne vazhdimesi

 

 

TEST

 

Neni

 

 

 

TEST

Neni

 

 

 

 

TEST

Nenik

Vendime

Formular

 

 

TEST

Neni 

 

 

 

 

 
Dokumentet e bashkangjitur