Legjislacioni për të Drejtën e Informimit

 

 

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Ligji nr. 119/2014 për të Drejtën e Informimit

Ligji nr. 9887, datë 10/03/2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014

Ligji nr. 10279 datë 20/05/2013 për Kundërvajtjet Administrative

Ligji nr. 152 për Nëpunësin Civil

Kodi i Procedurave Administrative

Ligji për konsultimin publik

 

Koordinator për Konsultimin publik :

Elisa Stamo

Email:       Elisa.Stamo@Kryeministria.al

Tel:           04 2277369

Adresa:    "Bulevardi Dëshmoret e Kombit" , Nr.1, Tiranë

Orari:        e Hënë - e Enjte     08:00 - 16:30

                 e Premte                 08:00 - 14:00