Modeli i Kërkesës për Informacion

 

Modeli i Kërkesës për Informacion gjendet ne dokumentin bashkangjitur

Dokumentet e bashkangjitur