Postuar më : 15 Shkurt 2017

Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Shkurt 2017

Projekligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Shkurt 2017

 

 

P R O J E K T L I GJ

 

PËR

 

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.107/2014, “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR

 

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

 

V E N D O S I:

 

Në ligjin nr.107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

 

Neni 1

Në nenin 3 bëhen ndryshimet dhe shtesa e mëposhtme:

1. Në pikën 1 hiqen fjalët “... dhe zhvillimit ...” .

2. Pika 33 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“33. “Regjistër Kombëtar i Planifikimit të territorit”, në vijim regjistri, është baza e të dhënave shtetërore, sipas përcaktimit të legjislacionit përkatës, në të cilin regjistrohen dhe administrohen nga autoritetet kombëtare dhe vendore, në mënyrë të pavarur, të dhënat për territorin, dokumentet e planifikimit, në proces miratimi apo të miratuara, së bashku me të drejtat apo kufizimet ligjore, që rrjedhin prej tyre, si dhe studime apo materiale të tjera në funksion të planifikimit e me interes për publikun, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.”.

3. Pika 38 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“38. “Rregullore e Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit” është rregullore e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, ku përcaktohen rregullat për administrimin e mirëmbajtjen e të dhënave, si dhe detyrimet e autoriteteve publike dhe të personave të tjerë, fizikë e juridikë, për sa i përket mirëmbajtjes e dorëzimit të dokumenteve dhe të dhënave në Regjistër.”.

4. Pas pikës 39 shtohet pika 39/1, me këtë përmbajtje:

“39/1. “Sistemi elektronik i lejeve” është sistemi i integruar i programeve dhe pajisjeve elektronike, i përdorur për përpunimin dhe ruajtjen (përfshirë edhe përpunimin dixhital) e të dhënave dhe dokumenteve, që transmetohen në rrugë elektronike, për kryerjen e procedurave të aplikimit dhe shqyrtimit të kërkesave për leje në fushën e ndërtimit, sipas legjislacionit në fuqi.”.

 

Neni 2

Shkronja “dh”, e pikës 1, të nenit 9, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“dh) për kontrollin e përputhshmërisë së akteve të botuara në regjistër me ligjet, dokumentet e planifikimit në fuqi;”.

 

Neni 3

Në pikën 2, të nenit 12, bëhen këto ndryshime:

1. Shkronja “b” ndryshohet, si më poshtë vijon:

“b) miratuar me Planin e Përgjithshëm Vendor;”.

2. Shkronja “d” shfuqizohet.

 

Neni 4

Në nenin 22 bëhen këto ndryshime:

1. Pikat 5 e 6 ndryshohen, si më poshtë vijon:

“5. Nisma private duhet të mbështetet nga pronarët që kanë në pronësi, jo më pak se 51% të sipërfaqes së zonës, për të cilën propozohet plani i detajuar vendor.

6. Kryetari i bashkisë merr vendimin mbi miratimin e planit të detajuar vendor brenda 45 ditëve nga data e paraqitjes për shqyrtim të dokumentacionit të plotë përfundimtar, pasi ka informuar palët e interesuara përmes një a më shumë mjeteve tradicionale të informimit dhe kryen takime publike me ta, në rast se kërkohet.”.

2. Pikat 10 dhe 11 shfuqizohen.

3. Pika 12 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“12. Plani i detajuar vendor regjistrohet në regjistrin e pasurive të paluajtshme si bazë për kryerjen e transaksioneve me pronën. Parcelat e reja, që krijohen nga nënndarja dhe/ose bashkimi i parcelave ekzistuese, janë objekt transaksioni vetëm pasi të jenë regjistruar në regjistrin e pasurive të paluajtshme.”.

4. Në pikën 13, fjala “... zhvillimit ...” zëvendësohet me “... planifikimit ...”.

5. Fjalia e parë, e pikës 14, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Procesi i hartimit të PDV-së shoqërohet nga përgatitja e një dokumenti teknik të shpërndarjes së balancuar të të drejtave të zhvillimit, ku llogariten përqindjet e përfitimeve nga zhvillimi, në mënyrë të drejtë dhe proporcionale me kostot dhe kontributin në zhvillim.”.

 

Neni 5

Pika 1, e nenit 24, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Autoriteti përgjegjës për hartimin e dokumentit të planifikimit organizon një ose më shumë seanca takimi publik dhe këshillimi, përpara çdo vendimmarrjeje që ka lidhje me dokumentet e planifikimit në nivel qendror dhe me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe i përsërit ato, sipas nevojës, me qëllim informimin e plotë të palëve të interesuara dhe zgjidhjen e konflikteve”.

 

Neni 6

Në nenin 26 bëhen shtesa dhe ndryshimet e mëposhtme:

1. Në fund të pikës 1 shtohet fjalia, me këtë përmbajtje:

“Plani i Përgjithshëm Kombëtar i Territorit do të jetë subjekt vlerësimi, në përshtatje me faktorët e rinj, socialë, ekonomikë dhe mjedisorë, të paktën në fund të çdo 5-vjeçari, në përputhje me kornizën kohore të SKZHI-së”.

2. Pikat 2 dhe 3 ndryshohen, si më poshtë vijon:

“2. Planet ndryshohen edhe kur ka ndarje administrative e territoriale, ndryshime të paparashikuara demografike, sociale e ekonomike, ndryshime të shkaktuara nga kriza sektoriale apo nga forca madhore, si dhe në rastet kur lind nevoja e harmonizimit me dokumente të një niveli më të lartë planifikimi apo me ndryshime të kuadrit ligjor në fushën e mbrojtjes e të menaxhimit të territorit, si dhe për arsye të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian.

3. Rregullat dhe procedura e ndryshimit të planeve apo rishqyrtimit të plotë të tyre, sipas këtij neni, do të përcaktohen në rregulloren e planifikimit.”.

 

Neni 7

Pika 1, e nenit 28, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. KKT-ja është autoriteti përgjegjës për vendimmarrjen për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi për llojet e zhvillimit komplekse, të përcaktuara në rregulloren e zhvillimit dhe ato që lidhen me çështje, zona, objekte të rëndësisë kombëtare apo me investime strategjike për interesat e vendit.”.

 

Neni 8

Në fund të pikës 1, të nenit 31, shtohen fjalët “... si dhe hapësirave publike ...”.

 

Neni 9

Pikat 1, 2 dhe 3, të nenit 42, ndryshohen, si më poshtë vijon:

“1. Në fund të procesit të zhvillimit, autoriteti përgjegjës i planifikimit lëshon certifikatën e përdorimit të objektit, që vërteton përfundimin e punimeve, në përputhje me kushtet e lejes së ndërtimit si dhe zbatimin e kritereve të dokumenteve të planifikimit e të kontrollit të zhvillimit.

2. Në të gjitha rastet, subjekti që kryen punimet lëshon deklaratë se objekti është ndërtuar në përputhje me projektin dhe kushtet teknike në fuqi.

3. Certifikata e përdorimit lëshohet vetëm kur aktet e kontrollit vërtetojnë realizimin e punimeve, në përputhje me kushtet e lejes sipas fazave dhe kritereve të përcaktuara në legjislacionin për punimet e ndërtimit.”.

 

Neni 10

Pika 1, e nenit 43, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Aplikimi për leje ndërtimi duhet të kryhet përmes sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit. Këshilli i Ministrave përcakton rregullat e organizimit e të funksionimit të sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit.”.

 

Neni 11

Pika 1, e nenit 46, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja zbatohet për zhvillimet e reja që, sipas këtij ligji, kërkojnë pajisjen me leje ndërtimi dhe llogaritet sipas legjislacionit për sistemin e taksave vendore.”.

 

Neni 12

Pas shkronjës “gj”, të pikës 1, të nenit 52, shtohet paragrafi, me këtë përmbajtje:

“gj) refuzimi i lejes së ndërtimit në kundërshtim me legjislacionin e zbatueshëm dënohet me gjobë nga 300 000 lekë deri në 500 000 lekë;”.

 

Neni 13

Në shkronjën “b”, të nenit 54, hiqen fjalët “... dhe kontrollin e zhvillimit ...”.

 

Neni 14

Në pikën 1, të nenit 56, hiqen fjalët “… zhvillimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit …”.

 

Neni 15

Shkronja “ç”, e pikës 1, të nenit 57, shfuqizohet.

 

Neni 16

Kudo në ligj emërtimet “Plani i Përgjithshëm i Territorit” dhe “Plani i Përgjithshëm Kombëtar” zëvendësohen me “Plani i Përgjithshëm Kombëtar i Territorit”(PPKT) dhe emërtimi “Regjistri i Integruar i Territorit” zëvendësohet me “Regjistri Kombëtar i Planifikimit të Territorit”.

Kudo në ligj ku përshkruhen përgjegjësitë dhe detyrat e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit fjalët “... planifikim dhe zhvillim i territorit ...” zëvendësohen me fjalët “... planifikim i territorit ...”.

 

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

 

K R Y E T A R I

 

ILIR META

 

###

 

V E N D I M

 

PËR

 

PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.107/2014, “PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT”, TË NDRYSHUAR”

 

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Propozimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar”, për shqyrtim e miratim në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

 

 

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.
Shkruaj Mesazh

Kontakto me Kryeministrin

Shkruaj Mesazh

Reportazhe Eksklusive

Dokumentarë

Reportazhe Eksklusive

Për Gazetarët

Hapësira Mediatike

Për Gazetarët

Raport publik

300 Ditë

Raport publik