Postuar më : 09 Tetor 2017

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Tetor 2017

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Tetor 2017

V E N D I M

 

PËR

 

PËRCAKTIMIN E PAGESËS MUJORE SHTESË PËR SHKAK TË VËSHTIRËSISË, PËR ANËTARËT E INSTITUCIONEVE TË RIVLERËSIMIT

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 29, pika 4 dhe 69, pika 1, të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe të shkronjës “d”, të pikës 5, të nenit 12, të ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

1. Anëtarët e institucioneve të rivlerësimit përfitojnë një pagesë mujore shtesë për shkak të vështirësisë, në përputhje me përcaktimet e legjislacionit në fuqi për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

2. Pagesa mujore shtesë për shkak të vështirësisë përllogaritet në masën 50% mbi pagën bruto fillestare për çdo anëtar të institucionit të rivlerësimit, sipas përkatësisë.

3. Efektet financiare të këtij vendimi do të përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, i përcaktuar për institucionet e reja të sistemit të drejtësisë.

4. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Kolegji i Posaçëm i Apelimit, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Komisionerët Publikë për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet nga data e emërimit të anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Ilir Halilaj emërohet zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Ervin Demo emërohet zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Kostandin Shkurti emërohet zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Mira Kapisyzi emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Shpati Kolgega emërohet zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Dhimitër Kote emërohet zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Ermira Gjeçi emërohet zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Roland Kristo emërohet zëvendësministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Teuta Vodo emërohet zëvendësministër i Drejtësisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Toni Gogu emërohet zëvendësministër i Drejtësisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Artan Shkreli emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Dorina Çinari emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Enis Aliko emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Hantin Bonati emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Albana Shkurta emërohet zëvendësministër i Financave dhe Ekonomisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Dajna Sorensen emërohet zëvendësministër i Financave dhe Ekonomisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Elton Haxhi emërohet zëvendësministër i Financave dhe Ekonomisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Erjon Luçi emërohet zëvendësministër i Financave dhe Ekonomisë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Besfort Lamallari emërohet zëvendësministër i Brendshëm.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Julian Hodaj emërohet zëvendësministër i Brendshëm.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Romina Kuko emërohet zëvendësministër i Brendshëm.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Rovena Voda emërohet zëvendësministër i Brendshëm.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Artemis Dralo emërohet zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Etjen Xhafaj emërohet zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Kleopatra Maliqi emërohet zëvendësministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Z. Petro Koçi emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të  ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Ardiana Jaku emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Bardhylka Kospiri emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

EMËRIM NË DETYRË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

Znj. Ornela Çuçi emërohet zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

LIRIM NGA DETYRA

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6,  të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

1. Znj. Odeta Barbullushi, zëvendësministër i Punëve të Jashtme, lirohet nga kjo detyrë.

 

2. Z. Halil Hyseni, zëvendësministër i Punëve të Jashtme, lirohet nga kjo detyrë.

 

3. Z. Petro Koçi, zëvendësministër i Mbrojtjes, lirohet nga kjo detyrë.

 

4. Znj. Rovena Voda, zëvendësministër i Punëve të Brendshme, lirohet nga kjo detyrë.

 

5. Znj. Eralda (Methasani) Çani, zëvendësministër i Integrimit Evropian, lirohet nga kjo detyrë.

 

6. Znj. Irena Beqiraj, zëvendësministër i Financave, lirohet nga kjo detyrë.

 

7. Z. Erjon Luçi, zëvendësministër i Financave, lirohet nga kjo detyrë.

 

8. Z. Bahri Shaqiri, zëvendësministër i Transportit dhe Infrastrukturës, lirohet nga kjo detyrë.

 

9. Z. Gjon Radovani, zëvendësministër i Zhvillimit Urban, lirohet nga kjo detyrë.

 

10. Z. Alfred Dalipi, zëvendësministër i Zhvillimit Urban, lirohet nga kjo detyrë.

 

11. Znj. Adela Karapici (Shera), zëvendësministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, lirohet nga kjo detyrë.

 

12. Z. Rauf Dimraj, zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit, lirohet nga kjo detyrë.

 

13. Z. Zef Çuni, zëvendësministër i Kulturës, lirohet nga kjo detyrë.

 

14. Znj. Bardhylka Kospiri, zëvendësministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, lirohet nga kjo detyrë.

 

15. Znj. Vjollca Braho, zëvendësministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, lirohet nga kjo detyrë.

 

16. Z. Ilir Bejtja, zëvendësministër i Energjisë dhe Industrisë, lirohet nga kjo detyrë.

 

17. Z. Gëzim Musabelli, zëvendësministër i Energjisë dhe Industrisë, lirohet nga kjo detyrë.

 

18. Z. Gjokë Jaku, zëvendësministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, lirohet nga kjo detyrë.

 

19. Z. Roni Telegrafi, zëvendësministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, lirohet nga kjo detyrë.

 

20. Znj. Mira Kapisyzi, zëvendësministër i Shëndetësisë, lirohet nga kjo detyrë.

 

21. Z. Kledi Haxhiu, zëvendësministër i Mjedisit, lirohet nga kjo detyrë.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

MBËSHTETJE FINANCIARE TË SEKTORIT TË ENERGJISË,  PËR BLERJE NGA IMPORTI TË ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR VITIN 2017

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 dhe 45, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të ligjit nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

1. Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, që përfaqëson ministrinë e linjës dhe aksionarin e vetëm të shoqërisë OSHEE, sh.a., t’i jepet një hua afatshkurtër me vlerë 1 000 000 000 (një miliardë) lekë, për t’u përdorur nga OSHEE, sh.a., për sigurimin e blerjes së energjisë elektrike për furnizimin e konsumatorëve deri më 31.12.2017.

 

2. Kushtet e huas përcaktohen në marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe OSHEE, sh.a.-së.

 

3. Efekti financiar, i parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, parashikuar për emergjenca natyrore, i miratuar për vitin 2017.

 

4. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

          Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIVITALIZIMI I RRUGËS “DËSHMORËT”, ÇOROVODË”, NË BASHKINË E SKRAPARIT

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rivitalizimi i rrugës “Dëshmorët”, Çorovodë”, në Bashkinë e Skraparit.

 

2. Shpronësimi të bëhet në favor të Bashkisë Skrapar.

 

3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë me sipërfaqe prej 18 m² “truall,” dhe 26 m2 “ndërtesë”, me vlerë të përgjithshme prej 932 552 (nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy) lekësh.

 

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 932 552 (nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë e dy) lekësh, të përballohet nga të ardhurat e Bashkisë Skrapar, planifikuar në buxhetin e saj. 

 

5. Vlera e shpenzimeve procedurale të përballohet nga Bashkia Skrapar.

 

6. Afati i përfundimit të shpronësimit të jetë tre muaj pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

 

7. Afati i përfundimit të punimeve të objektit në Bashkinë Skrapar të jetë në përputhje me afatet e parashikuara nga kjo bashki.

 

8. Regjistrimi i ri i pasurive prej 18 m² “truall” dhe 26 m2 “ndërtesë”, për projektin “Rivitalizimi i rrugës “Dëshmorët”, Çorovodë”, në Bashkinë e Skraparit, të bëhet në favor të Bashkisë Skrapar.

 

9. Ngarkohen Ministria e Brendshme, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Skrapar dhe Bashkia Skrapar për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI  RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “SISTEMIM DHE NDRIÇIM RRUGA E MALIT, RRUGA “KALAJA””, NË BASHKINË E KRUJËS

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të  ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe ndriçim rruga e Malit, rruga “Kalaja””, në Bashkinë e Krujës.

 

2. Shpronësimi të bëhet në favor të Bashkisë së Krujës.

 

3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasurinë “truall”, me sipërfaqe 61.7 (gjashtëdhjetë e një  pikë shtatë) m², me vlerë të përgjithshme prej 247 479 (dyqind e dyzet e shtatë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekësh.

 

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 247 479 (dyqind e dyzet e shtatë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekësh, të përballohet nga të ardhurat e Bashkisë së Krujës, planifikuar në buxhetin e saj. 

 

5. Vlera e shpenzimeve procedurale të përballohet nga Bashkia e Krujës.

 

6. Afati i përfundimit të shpronësimit të jetë tre muaj pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

 

7. Afati i përfundimit të punimeve të objektit në Bashkinë e Krujës të jetë në përputhje me afatet e parashikuara nga kjo bashki.

 

8. Regjistrimi i ri i pasurisë 61.7 (gjashtëdhjetë e një pikë shtatë) m², “truall”, për projektin “Sistemim dhe ndriçim rruga e Malit, rruga “Kalaja””, të bëhet në favor të Bashkisë Krujë.

 

9. Ngarkohen Ministria e Brendshme, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Krujë dhe Bashkia Krujë për zbatimin e këtij vendimi.

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

K R Y E M I N I S T R I

 

EDI RAMA

 

***

 

V E N D I M

 

PËR

 

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSION I RRUGËS “UNAZA E JASHTME E QYTETIT””, BASHKIA GJIROKASTËR

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

 

1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksioni i rrugës “Unaza e jashtme e qytetit””, Bashkia Gjirokastër.

 

2. Shpronësimi të bëhet në favor të Bashkisë Gjirokastër.

 

3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasurinë “truall”, me sipërfaqe 894 (tetëqind e nëntëdhjetë e katër) m², me vlerë të përgjithshme prej 4 349 310 (katër milionë e treqind e dyzet e nëntë mijë e treqind e dhjetë) lekësh.

 

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 4 349 310 (katër milionë e treqind e dyzet e nëntë mijë e treqind e dhjetë) lekësh, të përballohet nga të ardhurat e Bashkisë Gjirokastër, planifikuar në buxhetin e saj. 

 

5. Vlera e shpenzimeve procedurale të përballohet nga Bashkia Gjirokastër.

 

6.  Afati i përfundimit të shpronësimit të jetë tre muaj pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

 

7. Afati i përfundimit të punimeve të objektit në Bashkinë Gjirokastër të jetë në përputhje me afatet e parashikuara nga kjo bashki.

 

8. Regjistrimi i ri i pasurisë 894 (tetëqind e nëntëdhjetë e katër) m², “truall”, për projektin “Rikonstruksioni i rrugës “Unaza e jashtme e qytetit””, të bëhet në favor të Bashkisë Gjirokastër.

 

9. Ngarkohen Ministria e Brendshme, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Gjirokastër dhe Bashkia Gjirokastër për zbatimin e këtij vendimi.

 

    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA 

***

V E N D I M
PËR
 
LIRIM NGA DETYRA
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
 
V E N D O S I:
 
1. Znj. Odeta Barbullushi, zëvendësministër i Punëve të Jashtme, lirohet nga kjo detyrë.
 
2. Z. Halil Hyseni, zëvendësministër i Punëve të Jashtme, lirohet nga kjo detyrë.
 
3. Z. Petro Koçi, zëvendësministër i Mbrojtjes, lirohet nga kjo detyrë.
 
4. Znj. Rovena Voda, zëvendësministër i Punëve të Brendshme, lirohet nga kjo detyrë.
 
5. Z. Stefan Çipa, zëvendësministër i Punëve të Brendshme, lirohet nga kjo detyrë.
 
6. Znj. Eralda (Methasani) Çani, zëvendësministër i Integrimit Evropian, lirohet nga kjo detyrë.
 
7. Znj. Irena Beqiraj, zëvendësministër i Financave, lirohet nga kjo detyrë.
 
8. Z. Erjon Luçi, zëvendësministër i Financave, lirohet nga kjo detyrë.
 
9. Z. Bahri Shaqiri, zëvendësministër i Transportit dhe Infrastrukturës, lirohet nga kjo detyrë.
 
10. Z. Gjon Radovani, zëvendësministër i Zhvillimit Urban, lirohet nga kjo detyrë.
11. Z. Alfred Dalipi, zëvendësministër i Zhvillimit Urban, lirohet nga kjo detyrë.
 
12. Znj. Adela Karapici (Shera), zëvendësministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, lirohet nga kjo detyrë.
 
13. Z. Rauf Dimraj, zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit, lirohet nga kjo detyrë.
 
14. Z. Gerti Janaqi, zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit, lirohet nga kjo detyrë.
 
15. Z. Zef Çuni, zëvendësministër i Kulturës, lirohet nga kjo detyrë.
 
16. Znj. Bardhylka Kospiri, zëvendësministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, lirohet nga kjo detyrë.
 
17. Znj. Vjollca Braho, zëvendësministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, lirohet nga kjo detyrë.
 
18. Z. Ilir Bejtja, zëvendësministër i Energjisë dhe Industrisë, lirohet nga kjo detyrë.
 
19. Z. Gëzim Musabelli, zëvendësministër i Energjisë dhe Industrisë, lirohet nga kjo detyrë.
 
20. Z. Gjokë Jaku, zëvendësministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, lirohet nga kjo detyrë.
 
21. Z. Roni Telegrafi, zëvendësministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, lirohet nga kjo detyrë.
 
22. Znj. Mira Kapisyzi, zëvendësministër i Shëndetësisë, lirohet nga kjo detyrë.
 
23. Z. Klodian Rjepaj, zëvendësministër i Shëndetësisë, lirohet nga kjo detyrë.
 
24. Z. Kledi Xhaxhiu, zëvendësministër i Mjedisit, lirohet nga kjo detyrë.
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
 
K R Y E M I N I S T R I
 
EDI RAMA

 

 

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.

Shkruaj Mesazh

Kontakto me Kryeministrin

Shkruaj Mesazh

Reportazhe Eksklusive

Dokumentarë

Reportazhe Eksklusive

Për Gazetarët

Hapësira Mediatike

Për Gazetarët

Raport publik

300 Ditë

Raport publik