Postuar më : 10 Maj 2017

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Maj 2017

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Maj 2017:

V E N D I M

PËR 

DERDHJEN E KONTRIBUTEVE TË SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE NJOHJEN SI PERIUDHË SIGURIMI TË PERIUDHËS KUR BASHKËSHORTI/JA KA SHOQËRUAR PERSONELIN E SHËRBIMIT TË JASHTËM NË MISIONIN DIPLOMATIKOSE POSTIN KONSULLOR JASHTË SHTETIT 

Në mbështetje të neneve 52, pika 1, 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, të neneve 9 e 58, pika 2, të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 54, të ligjit nr.23/2015, “Për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:

1.    Ministria e Punëve të Jashtme, në bazë të listës së bashkëshortëve që kanë shoqëruar personelin e shërbimit të jashtëm në misionet diplomatike ose postet konsullore të Republikës së Shqipërisë në shtetet e huaja, të bëjë pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore të paderdhura, si më poshtë vijon:

a)    Për periudhën 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor 2015, pagesa të mbulohet me kontribute vetëm nga dega e pensioneve, ndërsa për periudhën 1 janar 2016 deri më 31 dhjetor 2016 pagesa të mbulohet me kontribute të të gjitha degëve të sigurimit shoqëror, bazuar në normën e kontributit sipas degëve të sigurimit, të përcaktuar në dispozitat e ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
b)    Masa e kontributit të sigurimeve shoqërore për personat përfitues, për periudhën 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor 2015, të llogaritet në bazë të pagës minimale në shkallë vendi, përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave, në fuqi për vitin 2016, ndërsa për periudhën 1 dhjetor 2016 deri më 31 dhjetor 2016, bazuar në pagën që përfituesi kishte përpara ndërprerjes së punës. Në rastet kur përfituesi nuk ka qenë i punësuar, kontributet e sigurimeve shoqërore llogariten bazuar në pagën minimale në shkallë vendi në fuqi për vitin 2016. 
c)    Pagesa e kontributeve të bëhet drejtpërdrejt për llogari të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Mënyra e pagesës së kontributeve, llogaritë bankare ku do të kryhen transfertat dhe dokumentacioni që pasqyron kontributet individuale caktohen me udhëzim të përbashkët të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Lista e personave që përfitojnë këtë trajtim, sipas viteve, do të jetë pjesë e udhëzimit dhe do të arkivohet në arkivat e Institutit te Sigurimeve Shoqërore.

2.    Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, në bazë të listë-pagesave të paraqitura nga Ministria e Punëve të Jashtme, të bëjë njohjen e periudhave të paguara sipas pikës 1, të këtij vendimi, si periudhë sigurimi për bashkëshortin e personelit të shërbimit të jashtëm.

3.    Për efekt të këtij vendimi, bashkëshort i personelit të shërbimit të jashtëm, është:
 
a)    bashkëshorti/ja që ka shoqëruar personelin diplomatik në misionet diplomatike ose postet konsullore të Republikës së Shqipërisë në shtetet e huaja; 
b)    bashkëshorti/ja që ka shoqëruar personelin administrativo-teknik në misionet diplomatike ose postet konsullore të Republikës së Shqipërisë në shtetet e huaja, pa përfshirë personelin teknik vendas.

4.    Fondi financiar për pagesën e kontributit të sigurimeve shoqërore të përballohet nga buxheti i Ministrisë së Punëve të Jashtme.

5.    Efektet financiare të këtij vendimi fillojnë nga 1 janari 2018. 

6.    Ngarkohen Ministria e Punëve të Jashtme dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore për zbatimin e këtij vendimi.

    Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

  K R Y E M I N I S T R I

 EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, REPUBLIKËS SË FRANCËS DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN INTERREG V-B MESDHE (MED), 2014-2020 
     
     Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Integrimit Evropian, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës dhe Komisionit Evropian, për programin Interreg V-B Mesdhe (MED), 2014-2020, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I

EDI  RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI 

*** 

V E N D I M

PËR 

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES EKONOMIKO-TEKNIKE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS POPULLORE TË KINËS 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes ekonomiko-teknike, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Popullore të Kinës, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR 

DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.313, DATË 1.7.2002, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR CAKTIMIN  E STRUKTURËS, TË NUMRIT TË PUNONJËSVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE TË POLICISË SË BASHKISË DHE KOMUNËS”, TË NDRYSHUAR   

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 17, të ligjit nr.8224, datë 15.5.1997, “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, Këshilli i Ministrave


V E N D O S I:

Në pikën 19, të kreut XXXIV, të lidhjes bashkëlidhur vendimit nr.313, datë 1.7.2002, të Këshillit të Ministrave, të bëhen këto ndryshime:

1.    Numri maksimal i punonjësve të policisë bashkiake, për Bashkinë e Tiranës, të bëhet 373 (treqind e shtatëdhjetë e tre) veta.

2.    Numri i përgjithshëm i punonjësve të policisë së bashkive dhe komunave të bëhet, gjithsej, 1 200 (një mijë e dyqind) veta. 

   Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*** 
V E N D I M

PËR

DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.400, DATË 1.6.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PJESËMARRJEN E FORCAVE TË ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË OPERACIONIN USHTARAK TË BASHKIMIT EVROPIAN, ME MISION TRAJNUES, NË REPUBLIKËN E MALIT, NË AFRIKË” 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.103/2012, “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për krijimin e kuadrit për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionet e menaxhimit të krizave të Bashkimit Evropian”, të nenit 7, të ligjit nr.9363, datë 24.3.2005, “Për dërgimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë jashtë vendit, si dhe për mënyrën e procedurat e vendosjes dhe kalimit të forcave ushtarake të huaja në territorin e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe të shkronjës “ç”, të nenit 11, të ligjit nr.64/2014, “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Në vendimin nr.400, datë 1.6.2016, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime:

a)    Në shkronjën “b”, të pikës 1, data “1 qershor 2017” ndryshohet dhe bëhet “30 qershor 2018”.
b)    Në pikën 3, data “1 qershor 2017” ndryshohet dhe bëhet “30 qershor 2018”.

2.    Ngarkohet ministri i Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.

    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare” .

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E PLANIT TË EMERGJENCËS PËR GAZIN NATYROR, NË PËRPUTHJE ME STANDARDET MINIMALE TË SIGURISËSË FURNIZIMIT, SI DHE RREGULLAT PËR TË GARANTUAR FURNIZIM TË SIGURT DHE TË EFEKTSHËM ME GAZ NATYROR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 6, pika 1, shkronja “a”; 7, pikat 2, shkronja “a”, 3 e 4; 8, 9 dhe 116, pika 1, të ligjit nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I:

1.    Miratimin e planit të emergjencës për gazin natyror, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

2.    Në përputhje me kompetencat e përcaktuara në ligjin nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe Enti Rregullator i Energjisë të marrin masa për monitorimin e zbatimit të planit të emergjencës për gazin natyror. 

3.    Ministria e Energjisë dhe Industrisë t’i dorëzojë Sekretariatit të Komunitetit  të Energjisë planin e emergjencës për gazin natyror, jo më vonë se 30 ditë pas miratimit ose përditësimit përkatës. 

4.    Ngarkohet Ministria e Energjisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij vendimi.

     Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

 PËR


RISHPËRNDARJE FONDESH, NGA MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN NË DISA NJËSI TË QEVERISJES QENDRORE PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE TE REJA, MIRATUAR ME VENDIMIN NR.19, DATË 12.4.2017, TË KOMITETIT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 18, të ligjit nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Fondet buxhetore, miratuar në buxhetin e vitit 2017 për Ministrinë e Zhvillimit Urban, në programin “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, rishpërndahen në disa institucione qendrore për financimin e projekteve të reja, të miratuara me vendimin nr.19, datë 12.4.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për fond për përgatitje projektesh (projektim), thirrja I për vitin 2017, të grantit ‘Infrastruktura vendore dhe rajonale’, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I”, sipas tabelës 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2.    Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Urban, Ministria e Financave, Agjencia për Zhvillimin Rajonal 1, Agjencia për Zhvillimin Rajonal 2, Agjencia për Zhvillimin Rajonal 3 dhe Agjencia për Zhvillimin Rajonal 4 për zbatimin e këtij vendimi.

    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I 

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “URBANIZIM I ZONËS INFORMALE NË LAGJEN ‘18 TETORI’ LUSHNJË”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Urban, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Urbanizim i zonës informale në lagjen ‘18 Tetori’ Lushnjë”.

2.     Shpronësimi të bëhet në favor të Bashkisë Lushnjë.

3.    Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë sipërfaqe “tokë truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 630 362 (gjashtëqind e tridhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy) lekësh.

4.    Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 630 362 (gjashtëqind e tridhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e dy) lekësh, të përballohet nga fondet e Bashkisë Lushnjë. 

5.    Shpenzimet procedurale, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, të përballohen nga buxheti i vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Zhvillimit Urban. 

6.    Shpronësimi të fillojë menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren zyrtare”.

7.    Pronarët e përmendur në listën, që i bashkëlidhet këtij vendimi, të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin e plotë të pronësisë pranë Bashkisë Lushnjë. 

8.    Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lushnjë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, në bashkëpunim me Bashkinë Lushnjë, të fillojë procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën treguese të regjistrimit, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe të bëjë kalimin e pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit.

9.    Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lushnjë të pezullojë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes se gjurmës së projektit mbi hartën treguese të regjistrimit dhe kalimi i pronësisë për pasuritë e shpronësuara.

10.    Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Urban, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lushnjë dhe Bashkia Lushnjë për zbatimin e këtij vendimi.
    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

KRYEMINISTRI

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI 

***

V E N D I M

PËR

STANDARDET, KRITERET DHE PROCEDURAT PËR HAPJEN, RIORGANIZIMIN, NDARJEN, BASHKIMIN OSE MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË DHE TË DEGËVE TË TYRE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 29, 30 e 31, të ligjit nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Subjekte juridike, vendase ose të huaja, të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, depozitojnë në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit projektin për hapjen e një institucioni të arsimit të lartë ose degë të një institucioni ekzistues. Afati fundor i depozitimit është data 15 maj, për vitin e dytë pasardhës akademik. 

2.    Subjekti kërkues për hapjen e një institucioni të arsimit të lartë duhet të përmbushë standardet e mëposhtme: 

a)    Standardet e organizimit të IAL-së

i.    Organi më i lartë akademik i IAL-së është Senati Akademik.
ii.    Organi më i lartë administrativ i IAL-së është Bordi i Administrimit.
iii.    Autoriteti më i lartë akademik i IAL-së është Rektori. Rektori është personel akademik me kohë të plotë.
iv.    Autoriteti më i lartë administrativ i IAL-së është administratori i saj. 
v.    Autoriteti më i lartë akademik i njësisë kryesore është Dekani. Dekani është personel akademik me kohë të plotë.
vi.    Autoriteti më i lartë administrativ i njësisë kryesore është administratori i saj. 
vii.    Autoriteti më i lartë akademik i njësisë bazë është drejtues i saj. Drejtuesi i njësisë bazë është personel akademik me kohë të plotë.
viii.    Autoriteti më i lartë administrativ i njësisë bazë është administratori i saj. Ai është personel administrativ me kohë të plotë
ix.    Asambleja e personelit akademik është organi i IAL-së, që zgjedh rektorin, dekanin dhe organet akademike të IAL-së. 
x.    Një institucion i arsimit të lartë organizohet në njësi përbërëse kryesore dhe bazë, sipas përcaktimeve të bëra në ligjin për arsimin e lartë, duke respektuar llojin e institucionit. 
xi.    Çdo njësi kryesore duhet të ketë, të paktën, tre njësi bazë, që grupojnë disiplina mësimore të përafërta ose të ndërthurura dhe që përfshijnë fusha kërkimi respektive. 
xii.    Njësia bazë duhet të ketë në përbërje të tij, të paktën, 7 anëtarë me kohë të plotë, si personel akademik, ndër të cilët, të paktën tre, duhet të jenë me gradë shkencore ose titull akademik.
xiii.    Një institucion i huaj i arsimit të lartë apo degë e tij, që zotëron një formë akreditimi në një shtet tjetër, mund të ketë organizim tjetër strukturor, në varësi të formës në shtetin e origjinës.

b)    Standardet për personelin akademik të IAL-së

i.    Standardi i raportit personel akademik me kohë të plotë/student, sipas fushave kryesore të studimit, është sipas shkronjës “A”, të aneksit 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi.
ii.    Personeli akademik me kohë të plotë duhet të mbulojë jo më pak se 70% të ngarkesës mësimore për çdo program studimi. 

c)    Standarde dhe normativa për infrastrukturën e IAL-së

i.    Standardet ndërtimore të IAL-ve të jenë në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi për institucionet arsimore dhe ato të jenë të vendosura larg varrezave apo zonave me ndotje mbi normat e lejuara, sipas standardeve përkatëse. 
ii.    Objektet që do të përdoren për hapjen e institucioneve të arsimit të lartë duhet të përmbajnë, minimalisht, ambientet sipas shkronjës “B”, të aneksit 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi, dhe natyrës së programeve të studimit që do të ofrojnë.

iii.    Objektet që do të ofrohen për institucionet e arsimit të lartë, duhet të plotësojnë normativën e sipërfaqes së shfrytëzueshme, të ndara sipas fushave të studimit, sipas shkronjës “C”, të aneksit 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi.
iv.    Numri  i studentëve,  sipas veprimtarive akademike, nuk duhet të jetë më i madh se numri i përcaktuar në shkronjës “D”, të aneksit 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi.

ç) Objektet e arsimit të lartë, me më shumë se 200 studentë (në një godinë), detyrimisht duhet të jenë të pajisur me dalje dhe shkallë emergjence. 
d)    Të gjitha objektet, që do të shërbejnë si institucione të arsimit të lartë, duhet të kenë të instaluar sistemin e mbrojtjes kundra zjarrit ose të jenë kompletuar (sipas normativave përkatëse) me mjetet e nevojshme për mbrojtjen kundra zjarrit si dhe sistemin e mbrojtjes kundër shkarkesave atmosferike. 
dh) Institucionet e arsimit të lartë duhet të jenë të pajisura me pikën e ndihmës së shpejtë/mjedisi shëndetësor dhe mjetet e pajisjet e nevojshme për ketë qëllim.
e)    Objektet e arsimit të lartë duhet të kenë të garantuar burime alternative për furnizimin me energji elektrike si edhe rezerva të mjaftueshme të ujit të përdorshëm. 
ë) Mjediset e IAL-ve duhet të jenë të pajisura me sisteme funksionuese ngrohje-ftohjeje.

3.    Për hapjen e një institucioni të arsimit të lartë të respektohet procedura e mëposhtme:

a)    Kërkesa dhe dokumentacioni për hapjen e institucionit të arsimit të lartë depozitohen në ministrinë përgjegjëse të arsimit të lartë. 
b)    Ministria përgjegjëse për arsimin e lartë verifikon plotësimin e standardeve dhe të kritereve për hapjen e IAL-së. Ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, për vlerësimin e plotësimit të tyre, cakton ekspertë të jashtëm nga lista e ASCAL-it. Shpenzimet e ekspertit paguhen nga kërkuesi.
c)    Eksperti/ASCAL-i, brenda 3 javëve, dorëzon raportin e vlerësimit në MAS. Në rastet kur dokumentacioni është i paplotë apo konstatohen mangësi/pasaktësi nga eksperti, subjektit i kërkohet plotësimi i tij, brenda tre javëve nga marrja e raportit të vlerësimit. Nëse edhe pas njoftimit, dokumentacioni nuk plotësohet sipas këtij vendimi, ministria përgjegjëse për arsimin e lartë njofton subjektin/aplikuesin për refuzimin e kërkesës.
ç)     Në rastin e refuzimit të një projekti të paraqitur, ministria përgjegjëse për arsimin e lartë informon aplikantin për vendimin dhe shkaqet e marrjes së tij, brenda një afati 30-ditor nga data e aplikimit.
d)    Nëse vlerësimi dhe vendimi përfundimtar është pozitiv, ministria përgjegjëse për arsimin e lartë i propozon Këshillit të Ministrave hapjen e institucionit të arsimit të lartë. 
dh)  Pas hyrjes në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave për miratimin e hapjes së institucionit të arsimit të lartë, ministria përgjegjëse për arsimin e lartë nxjerr urdhrin për fillimin e veprimtarisë së institucionit.
e)    Kur subjekti juridik kërkon të transferojë aktin e hapjes së IAL-s një subjekti tjetër juridik, ai duhet të marrë paraprakisht miratimin me shkrim nga ministri përgjegjës për arsimin e lartë. Subjekti juridik që ka marr të drejtën, duhet të përmbushë të gjitha kushtet dhe standardet e përcaktuara, të cilat verifikohen në vijimësi nga  ministria përgjegjëse për arsimin e lartë.

4.    Për riorganizimin e një institucioni të arsimit të lartë të respektohet procedura e mëposhtme:

a)    Kërkesa dhe dokumentacioni depozitohen në ministrinë përgjegjëse për arsimin e lartë. Iniciativa për riorganizimin e IAL-së/IAL-ve merret nga IAL-të e interesuara, me vendim të organeve kolegjiale të saj. 
b)    Ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, për vlerësimin e dokumentacionit, cakton ekspertë të jashtëm nga lista e ASCAL-it. Shpenzimet e ekspertit paguhen nga kërkuesi.
c)    Eksperti/ASCAL-i, brenda 3 javëve, dorëzon raportin e vlerësimit në MAS. Në rastet kur dokumentacioni është i paplotë apo konstatohen mangësi/pasaktësi, ministria përgjegjëse për arsimin e lartë njofton subjektin për plotësimin e tij, brenda 2 javëve nga marrja e raportit të vlerësimit.
ç) Në rast se tre javë pas njoftimit, dokumentacioni nuk plotësohet, kërkesa refuzohet dhe dosja e aplikimit arkivohet. Ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, në rastin e vlerësimit negativ, njofton me shkrim institucionin kërkues për vendimin e tij, të argumentuar, dhe praktika arkivohet.
d)    Ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, në rast të vlerësimit pozitiv, nxjerr aktin e riorganizimit të institucionit të arsimit të lartë, jo më vonë se 3 muaj pas dorëzimit të dokumentacionit.

5.    Për ndarjen ose bashkimin e një institucioni të arsimit të lartë, të respektohet procedura e mëposhtme:

a)    Kërkesa dhe dokumentacioni për bashkimin e dy ose më shumë IAL-ve ekzistuese për krijimin e një IAL-je të vetme apo ndarjen  e IAL-së në dy ose më shumë IAL, nga një IAL e vetme ekzistuese, merret nga vetë institucioni/institucionet e interesuara. Procesi i bashkimit ose ndarjes nuk duhet të cenojë standardet e sigurimit të cilësisë.
b)    Në rastet e shkrirjes së IAL-ve, përgjegjësitë dhe asetet e IAL-ve të mëparshme i transferohen IAL-së së re, ndërsa, në rastet e përfshirjes së IAL-ve në procesin e bashkimit, ngelet një IAL e vetme,  e cila administron përgjegjësitë dhe asetet edhe të IAL-së/IAL-ve të përfshira. 
c)    IAL-të e përfshira në procesin e bashkimit ose të ndarjes janë përgjegjëse për realizimin e procesit, në përputhje me legjislacionin në fuqi, duke garantuar një vijimësi normale të procesit akademik si dhe mbrojtjen e të drejtave të palëve të përfshira në këtë proces.
ç) Autoritetet drejtuese të IAL-së/IAL-ve pjesëmarrëse në këtë proces janë përgjegjëse për realizimin e tij. Menaxhimi financiar dhe administrativ në procesin e bashkimit ose të ndarjes, gjatë periudhës tranzitore, bëhet në përputhje me statutin e IAL-ve dhe legjislacionin në fuqi.
d)    Kërkesa dhe dokumentacioni për ndarjen ose bashkimin e institucioneve të arsimit të lartë depozitohen në ministrinë përgjegjëse për arsimin e lartë. 
dh)    Në rastet kur dokumentacioni është i paplotë apo konstatohen mangësi/pasaktësi, ministria përgjegjëse për arsimin e lartë njofton IAL-në/IAL-të për plotësime përkatëse. Nëse brenda tre javëve, nga marrja e njoftimit, dokumentacioni nuk plotësohet sipas këtij vendimi, ministria përgjegjëse për arsimin e lartë njofton subjektin aplikues për refuzimin e kërkesës.
e)    Në rastin e refuzimit të kërkesës së paraqitur, ministria përgjegjëse për arsimin e lartë informon aplikantin për vendimin dhe për shkaqet e marrjes së tij brenda një afati 90-ditor, nga data e aplikimit. Praktika arkivohet në ministrinë përgjegjëse për arsimin e lartë.
ë) Nëse vlerësimi dhe vendimi përfundimtar është pozitiv, ministria përgjegjëse për arsimin e lartë i propozon Këshillit të Ministrave ndarjen/bashkimin e institucionit/institucioneve të arsimit të lartë.

6.    Për mbylljen e institucionit/eve të arsimit të lartë ose të degëve të tyre të respektohet procedura dhe kriteret e mëposhtme:

a)    Mbyllja e IAL-së bëhet, në çdo rast, me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të ministrit përgjegjës të arsimit të  lartë, ndërsa mbyllja e degëve të IAL-ve bëhet me urdhër të ministrit përgjegjës për arsimin e lartë. Vendimi përkatës i Këshillit të Ministrave dhe urdhri përkatës i ministrit përgjegjës për arsimin e lartë përcaktojnë pasojat dhe detyrimet që lindin, përkatësisht, nga mbyllja e IAL-së/ve ose degëve të tyre. 
b)    Në rastet e mbylljes së IAL-së vullnetarisht, nga vetë institucioni, nevojitet propozimi i senatit akademik dhe miratimi i bordit të administrimit.
c)    Në rastet e mbylljes së IAL-së me nismën e ministrit përgjegjës për arsimin e lartë, nevojitet, paraprakisht, mendimi i senatit akademik dhe i bordit të administrimit, të cilët shprehen brenda një muaji, nga data e propozimit të dërguar nga ministri.
ç)     Një institucion i arsimit të lartë mbyllet detyrimisht, si pasojë e:
i.    shkeljeve të konstatuara nga kontrolli i ligjshmërisë;
ii.    shkeljeve të konstatuara nga auditimi i IAL-së;
iii.    vlerësimit negativ nga procesit i akreditimit institucional.

d)    Ministri përgjegjës për arsimin e lartë, në rast konstatimesh të shkeljeve të ligjshmërisë, mund të vendosë edhe kushte, si masë paraprake, mosplotësimi i të cilave brenda afateve të përcaktuara çon në mbylljen e IAL-së.
dh)     Ministri përgjegjës për arsimin e lartë, në rast konstatimesh të shkeljeve të ligjshmërisë, vijimësia e të cilave sjellë dëme të rënda dhe të pariparueshme për interesin publik, vendos për pezullimin e veprimtarisë së IAL-së, si  masë e ndërmjetme deri në vendimmarrje përfundimtare. Pezullimi mund të jetë i pjesshëm ose i plotë, me afat deri në dy vjet.  
e)    Mbyllja e IAl-së bëhet kur IAL-ja nuk përmbush kriteret thelbësore të hapjes, shkel rëndë detyrimet e përcaktuara në të, për përfitime abuzive që rëndojnë mbi interesat ekonomike të studentëve, si dhe kur marrja e të drejtës së ushtrimit të veprimtarisë është realizuar nëpërmjet mashtrimit, falsifikimit të dokumenteve, pasqyrimit të të dhënave të pavërteta dhe çdo shkeljeje tjetër të procedurës administrative. Konstatimi i mosplotësimit të kritereve apo shkeljes së detyrimeve bëhet si rregull nga ministria përgjegjëse për arsimin e lartë. 

7.    Për hapjen e degëve të institucioneve të arsimit të lartë të respektohet procedura dhe kriteret e mëposhtme:

a)    Institucionet e arsimit të lartë, që kanë seli qendrore dhe kryejnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Shqipërisë, kanë të drejtë, brenda kompetencave dhe fushave të veprimtarive të tyre akademike, të hapin degë të tyre jashtë selisë qendrore, për të ofruar programe të studimeve, kërkim shkencor, veprimtari trajnuese, shërbime dhe veprimtari të tjera.
b)    Këtë të drejtë e kanë edhe institucione të arsimit të lartë me seli qendrore jashtë Republikës së Shqipërisë. Këto institucione duhet të jenë të akredituara në vendin e tyre të origjinës. Dega e institucionit të arsimit të lartë, që e ka selinë qendrore jashtë Republikës së Shqipërisë, organizohet dhe administrohet në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi në Republikën e Shqipërisë.
c)    Dega e institucionit të arsimit të lartë, vendas ose e huaj, është:

i.    pjesë përbërëse e njësive të selisë qendrore të institucionit; 
ii.    njësi e veçantë në strukturën e institucionit të arsimit të lartë, si njësi kryesore ose njësi bazë.

ç) Degët e IAL-ve, që kanë seli qendrore dhe kryejnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj, duhet të:

i.    përmbushin standardet akademike për personelin akademik;
ii.    përmbushin standardet infrastrukturore, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe përcaktimeve të këtij vendimi;
iii.    paraqesin plan-biznesin, 
iv.    marrin përsipër mbulimin e shpenzimeve për zhvillimin e veprimtarisë së tyre akademike, për një periudhë, të paktën 3-vjeçare. 
v.    vetëdeklarojnë, në çdo rast, burimin e financimit.

d)    Institucionet e arsimit të lartë, që kanë seli qendrore në Republikën e Shqipërisë apo jashtë saj dhe që duan të hapin degë të tyre në Republikën e Shqipërisë, paraqesin pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin e lartë dosjen e aplikimit jo më vonë se data 15 tetor e çdo viti. 
dh) Në rastet e hapjes së degës në nivel njësie bazë, në Republikën e Shqipërisë, institucioni i arsimit të lartë duhet të depozitojë në ministrinë përgjegjëse për arsimin e lartë dosjen e aplikimit, jo më vonë se data 15 tetor e çdo viti.
e)    Ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, në rast të vlerësimit pozitiv të dosjes, nxjerr aktin e hapjes së degës në nivel njësie kryesore dhe në nivel njësie bazë për institucionet e arsimit të lartë, me seli qendrore jashtë Republikës së Shqipërisë, jo më vonë se 3 muaj pas dorëzimit të dosjes. 
ë) Në rastet e hapjes së degës në nivel njësie bazë, për institucionet e arsimit të lartë brenda  Republikës së Shqipërisë, pas vendimit të senatit akademik dhe miratimit të bordit të administrimit, njoftohet ministria përgjegjëse për arsimin e lartë brenda 30 ditëve. 
f)    Ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, në rastin e vlerësimit negativ, njofton me shkrim institucionin kërkues dhe praktika arkivohet.

8.    Projektet e paraqitura për hapjen, riorganizimin, ndarjen, bashkimin apo mbylljen  e institucioneve të arsimit të lartë ose të degëve të tyre përpara hyrjes në fuqi të këtij vendimi, trajtohen sipas kuadrit ligjor në fuqi në kohën e paraqitjes së projektit. 

9.    Projekti për hapjen e një institucioni të arsimit të lartë ose degë të një institucioni ekzistues, përjashtimisht për vitin 2017, mund të paraqiten deri më 30 qershor, për vitin e dytë pasardhës akademik.

10.    Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe institucionet e arsimit të lartë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI  RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

***

V E N D I M

PËR

PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TË PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES E TË EMËRIMIT TË DREJTUESVE TË SHËRBIMIT NË STRUKTURAT SHËNDETËSORE UNIVERSITARE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 28, të ligjit nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe ministrit të Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Shërbimi në institucionet shëndetësore universitare drejtohet nga drejtuesi i shërbimit, i cili përzgjidhet në bazë konkurrimi.

2.    Drejtuesi i shërbimit në momentin e kandidimit duhet të plotësojë kriteret minimale bazë, si më poshtë vijon:

a)    Të jetë mjek specialist i diplomuar në fushën e shërbimit për të cilin kandidon;
b)    Në rastet kur kandidati ka vetëm shtetësi të huaj, ai duhet të zotërojë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës shqipe, me përjashtim të rasteve kur kandidati ka kryer një cikël të plotë studimesh në gjuhën shqipe;
c)    Të jetë i regjistruar në urdhrin profesional përkatës;
ç)    Të zotërojë titullin “Profesor”, “Profesor i Asociuar” ose të ketë Doktoratë/PhD, të mbrojtur në një nga universitetet e BE-së, SHBA-ve, Kanada, Australi apo Japoni. Në rast se asnjë nga pjesëtarët e stafit mjekësor nuk plotëson kriteret e sipërpërmendura, mund të pranohen edhe kandidatë me doktoratë/PhD, të mbrojtur në Shqipëri apo vende të  papërmendura më sipër; 
d)    Të jetë mjek pedagog me kohë të plotë, me kontratë me kohëzgjatje të pacaktuar në IAL-në përkatëse dhe të ketë të njëjtin specialitet në shërbimin shëndetësor universitar, për të cilin kandidon, ose të jetë/të ketë qenë mjek pedagog me kohë të plotë i strukturave universitare homologe të Bashkimit Evropian ose vendeve anëtare të OECD;
dh) Të mos ketë qenë asnjëherë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë;
e)    Të mos ketë asnjë dënim të dhënë nga Urdhri i Mjekut;
ë) Të ketë përvojë akademike si pedagog me kohë të plotë, jo më të vogël se 5 (pesë) vjet. 
    Në rastet kur asnjë nga pjesëtarët e stafit mjekësor nuk plotëson kriterin e sipërpërmendur, mund të pranohen edhe kandidatë me përvojë akademike, jo më të shkurtër se 8 (tetë) vjet, si pedagog me kohë të pjesshme. Konsiderohet përvojë akademike aktiviteti didaktik i kryer në institucione publike të arsimit të lartë apo në institucione jopublike të arsimit të lartë, të akredituara dhe në programe studimi të akredituara brenda vendit, në periudhën e përvojës së kryer. I njëjti kriter vlen dhe për institucionet dhe programet e akredituara/e njohura në një nga vendet e Bashkimit Evropian ose vendet anëtare të OECD;
f)    Të ketë përvojë klinike/diagnostike jo më pak se 10 (dhjetë) vjet në specialitetin përkatës.

3.    Procedurat për përzgjedhjen e drejtuesit të shërbimit shëndetësor universitar nisin nga rektorati i IAL-së (UMT), me përfundimin e mandatit të radhës, me kërkesë të strukturës shëndetësore universitare përkatëse.

4.    Procesi i përzgjedhjes së kandidaturave bëhet nga një komision i posaçëm, i ngritur me urdhër të përbashkët të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, i cili ka në përbërje të tij një përfaqësues nga Rektorati, Dekanati i IAL-së, struktura shëndetësore universitare, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria e Shëndetësisë.

5.    Komisioni shpall datat dhe bën publike kriteret e vlerësimit të dosjeve.

6.    Komisioni organizon punën nëpërmjet sekretariatit të përbashkët me 5 (pesë) anëtarë, të cilët bëjnë verifikimin e dokumentacionit të dorëzuar për çdo aplikues dhe përputhshmërinë e kritereve të përcaktuara me këtë vendim.

7.    Kandidatët për drejtues të shërbimeve aplikojnë për pozicionin përkatës për një periudhë prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh kalendarike, duke nisur nga 1 (një) muaj para datës së konkurrimit. 
8.    Kërkesa shoqërohet me curriculum vitae, vetëdeklarimet bazuar në legjislacionin në fuqi, kopje të noterizuar të dokumentacionit përkatës provues të plotësimit të kritereve dhe të kartës së identitetit, si dhe projektin për zhvillimin e shërbimit. Kërkesa dorëzohet pranë zyrës së burimeve njerëzore të fakultetit, pjesë e të cilit është shërbimi ku do të konkurrojnë, i cili, me përfundimin e afatit për aplikim, ia kalon dokumentacionin sekretariatit të përbashkët. 
9.    Kandidatët paraqiten ditën e konkurrimit për të kryer intervistën me  komisionin, e cila ka për qëllim prezantimin e projektit të kandidatit për zhvillimin dhe drejtimin e shërbimit. Projekti duhet të paraqesë të dhëna dhe produkte konkrete të matshme të cilat do të shërbejnë më pas si bazë për vlerësimin e punës së drejtuesit të ardhshëm të shërbimit që i ka paraqitur ato. Komisioni vlerëson projektin e paraqitur. Angazhimet e paraqitura nga kandidati në projekt bëhen pjesë e kontratës që kandidati lidh nëse ai shpallet fitues me strukturën shëndetësore universitare.

10.    Kandidatët konkurrues për një shërbim të caktuar vlerësohen nga komisioni   përkatës, sipas përcaktimeve dhe kritereve të parashikuara në aneksin nr.1 bashkëlidhur këtij vendimi.

11.    Komisioni pas shqyrtimit bën renditjen e kandidaturave që aplikojnë për postin e drejtuesit të shërbimit shëndetësor universitar.

12.     Komisioni duhet të bëjë transparente rezultatet e vlerësimit.

13.    Pas miratimit, komisioni ia dërgon rezultatet e vlerësimit ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe ministrit të Shëndetësisë, të cilët bëjnë emërimin me shkresë të përbashkët.

14.    Kandidati fitues lidh kontratën me drejtuesin e strukturës shëndetësore  universitare, pjesë e të cilës është shërbimi përkatës.

15.    Nëse kandidati fitues vjen nga jashtë strukturave të IAL-së, ai fiton  automatikisht edhe pozicionin e pedagogut me kohë të plotë, me kontratë me kohë të pacaktuar pranë IAL-së përkatëse.

16.    Drejtuesi i shërbimit drejton shërbimin për 4 (katër) vjet, me të drejtë rikandidimi.

17.    Vlerësimi i punës së drejtuesit të shërbimit bëhet përmes vlerësimit të    treguesve të performancës si dhe në bazë të detyrimeve kontraktore sipas parashikimeve në kontratën përkatëse të lidhur në momentin e marrjes së detyrës. Vlerësimi i punës është vjetor dhe kryhet nga drejtori i strukturës shëndetësore universitare ku shërbimi në fjalë bën pjesë.

18.    Drejtuesi i shërbimit shëndetësor universitar mund të pezullohet dhe të shkarkohet nga detyra sipas Kodit të Punës apo për arsye të tjera të parashikuara me ligj. Pezullimi dhe propozimi për shkarkim mund të bëhen nga titullari i strukturës shëndetësore universitare. Shkarkimi bëhet nga ministri i Shëndetësisë dhe ministri i Arsimit dhe Sportit, me urdhër të përbashkët.

19.    Në rast ndërprerjeje të parakohshme të mandatit të drejtuesit të shërbimit shëndetësor universitar, me propozim të drejtorit të institucionit mjekësor dhe rektorit të IAL-së, ministri i Shëndetësisë dhe ministri i Arsimit dhe Sportit, me shkresë të përbashkët, komandojnë në këtë detyrë një nga pjesëtarët e stafit akademik me kohë të plotë të shërbimit shëndetësor universitar përkatës. Në këtë rast, brenda 6 (gjashtë) muajve, duhet të organizohet procesi i përzgjedhjes së drejtuesit të ri të shërbimit, mandati i të cilit përfundon në të njëjtën kohë me atë të drejtuesve të tjerë të shërbimeve shëndetësore universitare të institucionit mjekësor.

20.    Në rastet e IAL-ve jopublike procedurat kryhen nga IAL-ja jopublike dhe struktura shëndetësore universitare jopublike përkatëse, sipas statuteve përkatëse dhe udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

21.    Shpenzimet, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, përballohen nga  institucioni përkatës i arsimit të lartë dhe struktura shëndetësore universitare.

22.    Çdo akt, që vjen në kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohet.

23.    Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Shëndetësisë, institucionet përkatëse të arsimit të lartë dhe strukturat shëndetësore universitare për zbatimin e këtij vendimi.

    Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE. 

Shkruaj Mesazh

Kontakto me Kryeministrin

Shkruaj Mesazh

Reportazhe Eksklusive

Dokumentarë

Reportazhe Eksklusive

Për Gazetarët

Hapësira Mediatike

Për Gazetarët

Raport publik

300 Ditë

Raport publik