Postuar më : 22 Maj 2017

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Maj 2017

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Maj 2017 

V E N D I M 

PËR

    LIRIM NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Redi Shtino, zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***
V E N D I M 

PËR

    LIRIM NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Ervin Mete, zëvendësministër i Financave, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***

V E N D I M 

PËR

    LIRIM NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Eridian Salianji, zëvendësministër i Drejtësisë, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***

V E N D I M 

PËR

    LIRIM NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Elona Gjebrea, zëvendësministër i Punëve të Brendshme, lirohet nga kjo detyrë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***

V E N D I M 

PËR

    EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Etilda Saliu Gjonaj emërohet zëvendësministër i Drejtësisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***

V E N D I M 

PËR

    EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Gerti Janaqi emërohet zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***

V E N D I M 

PËR

    EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Irena Beqiraj emërohet zëvendësministër i Financave.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***

V E N D I M

PËR

EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË BERATIT

Në mbështetje të neneve 100 e 114, të Kushtetutës, dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Valbona Zylyftari emërohet prefekt i Qarkut të Beratit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***

V E N D I M

PËR

EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË DURRËSIT 

Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Emiljan Jani emërohet prefekt i Qarkut të Durrësit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***

V E N D I M

PËR

EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË ELBASANIT 

Në mbështetje të neneve 100 e 114, të Kushtetutës dhe, të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Ardit Demiri emërohet prefekt i Qarkut të Elbasanit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

***

V E N D I M

PËR

EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË DIBRËS 

Në mbështetje të neneve 100 e 114, të Kushtetutës dhe, të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Ardit Kaja emërohet prefekt i Qarkut të Dibrës.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR

EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË FIERIT

Në mbështetje të neneve 100 e 114, të Kushtetutës, dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I:


Z. Vasil Bregu emërohet prefekt i Qarkut të Fierit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR

EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË KORÇËS 

Në mbështetje të neneve 100 e 114, të Kushtetutës, dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I: 


Z. Pandi Papando emërohet prefekt i Qarkut të Korçës.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.


K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M 

PËR

EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË TIRANËS 

Në mbështetje të neneve 100 e 114, të Kushtetutës, dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Admir Abrija emërohet prefekt i Qarkut të Tiranës.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M 

PËR

    EMËRIM NË DETYRË


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:


Znj. Rovena Voda emërohet zëvendësministër i Punëve të Brendshme.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M 

PËR

    EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Mira Kapisyzi emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M 

PËR

SHPËRNDARJEN E FONDIT TË INVESTIMEVE PËR FUNKSIONIN E SHËRBIMIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN NË DISA NJËSI TË VETËQEVERISJES VENDORE, PËR VITIN 2017

Në mbështetje pikës 2, të nenit 100, të Kushtetutës, të ligjit nr.9936,  datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të nenit 16, të ligjit nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, të ligjit nr.152/2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe të pikës 76, të udhëzimit nr.8, datë 13.1.2017, “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2017”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore , Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I:

1.    Fondi për investime, për funksionin e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, miratuar në buxhetin e vitit 2017, në shumën 20 000 000 (njëzet milionë lekë), shpërndahet për blerje automjetesh dhe pajisjesh zjarrfikëse, sipas tabelës nr.1, bashkëlidhur këtij vendimi. 

2.    Ngarkohen njësitë e vetëqeverisjes vendore, si organ qendror blerës, për kryerjen e prokurimit të fondit limit, sipas pikës 1, të këtij vendimi, si shumë e fondeve për secilën prej bashkive përfituese.

3.    Fondet e papërdorura, të mbetura pas përfundimit të procesit të prokurimit dhe lidhjes së kontratave, sipas pikës 2, të këtij vendimi, rishpërndahen për bashkitë e tjera, me vendim të Këshillit të Ministrave.

4.    Ngarkohen Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Financave, ministri i Shtetit për Çështjet Vendore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore përfituese për zbatimin e këtij vendimi

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

***  

V E N D I M 

PËR

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.903, DATË 21.12.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN  E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 112, të ligjit nr.80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të neneve 1 e 5, të ligjit nr.10289, datë 17.6.2010, “Për mënyrën e trajtimit ekonomik e financiar dhe për dhënie ndihme të menjëhershme familjeve të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që humbin jetën në krye apo për shkak të detyrës”, të nenit 2, të ligjit nr.7889, datë 14.12.1994, “Për statusin e invalidit”, të ndryshuar, nenit 6, të ligjit nr.8153, datë 31.10.1996, “Për statusin e jetimit”, të ndryshuar, nenit 8, të ligjit nr.8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit”, të ndryshuar, nenit 8, të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000, “Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, nenit 12, të ligjit nr.7748, datë 29.7.1993, “Për statusin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist”, të ndryshuar, dhe të nenit 32, të ligjit nr.9355, datë 10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Pika 13, e vendimit nr.903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“13. Afati për shqyrtimin dhe miratimin e bursave për studentë të regjistruar në IAL-të publike përcaktohet për çdo vit, në urdhrin e ministrit që përcakton edhe planin e shpërndarjes së bursave për vitin akademik.”.

2.    Përjashtimisht për vitin 2017, afati për shqyrtimin dhe miratimin e bursave për studentë të regjistruar në IAL-të publike do të jetë data 30 maj 2017.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR

NJË NDRYSHIM NË VENDIMN NR.1240, DATË 10.9.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË BASHKISË POGRADEC, TË QARKUT TË KORÇËS”, TË NDRYSHUAR


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “a”, të nenit 8/a, të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001, “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I:

1.    Revokimin e kalimit të së drejtës së pronësisë për Bashkinë Pogradec dhe heqjen nga lista që i bashkëlidhet vendimit nr.1240, datë 10.9.2008, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, të pronave me numër rendor 149 dhe 151, sipas formularit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2.    Ngarkohen Ministria e Punëve të Brendshme, kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkia Pogradec për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
                                                                
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI 

*** 

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E NUMRIT TË PËRGJITHSHËM TË PERSONELIT TË POLICISË SË SHTETIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6, të nenit 19, të ligjit nr.108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.    Numri i përgjithshëm i personelit të Policisë së Shtetit në organikë është 10 958 (dhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë) punonjës.

2.    Ngarkohet Ministria e Punëve të Brendshme për zbatimin e këtij vendimi.

 Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI  RAMA
Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
NIKO PELESHI

*** 
V E N D I M

PËR

KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË DREJTËSISË, PËR DREJTORINË E PËRGJITHSHME  TË PËRMBARIMIT, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.1691, DATË 10.10.2007, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVETË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË BRENDSHME, PËR PREFEKTËT NË QARQE DHE ADMINISTRATËN E PREFEKTËVE, NËNPREFEKTËT DHE ADMINISTRATËN E NËNPREFEKTËVE DHE PËR DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË EMERGJENCAVE CIVILE (DREJTORISË SË PMNZSH-SË)”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 10, 12 e 15, shkronja “c”, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I:  

1.    Kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë, për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit, të pronës me emërtimin “Zyra e Institucionit të Prefektit të Qarkut të Tiranës”, sipas formularit bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2.    Prona e përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi, të hiqet nga lista e inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, që i bashkëlidhet vendimit nr.1691, datë 10.10.2007, të Këshillit të Ministrave.

3.    Ministrisë së Drejtësisë i ndalohet të ndryshojë destinacionin e pronës së përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi, ta tjetërsojë atë ose t’ua japë në përdorim të tretëve. 

4.    Ngarkohen Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, drejtori i Përgjithshëm i Përmbarimit dhe kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.
 
     Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
                                             
K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA
Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR

SIGURIMIN E JETËS SË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, QË DËRGOHEN NË MISIONE USHTARAKE DHE STËRVITJE JASHTË VENDIT, PËR VITIN 2017

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 5, të nenit 6, të ligjit nr.9363, datë 24.3.2005, “Për dërgimin e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë jashtë vendit si dhe për mënyrën e procedurat e vendosjes dhe kalimit të forcave ushtarake të huaja në territorin e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të shkronjës “c”, të pikës 2, të nenit 5, të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I: 

1.    Ministria e Mbrojtjes, në bashkëpunim me bashkimin e operatorëve ekonomikë “SIGAL LIFE UNIQA GROUP AUSTRIA”, sh.a., “SICRED”, sh.a. dhe “INSIG JETË”, sh.a., të bëjë sigurimin e jetës së ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, që dërgohen në misione ushtarake dhe stërvitje jashtë vendit, për vitin 2017.

2.    Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi të përballohen nga buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes, miratuar për vitin 2017. 

3.    Ngarkohet ministri i Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

EDI  RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E STRUKTURËS E TË LIMITIT ORGANIK DHE PËRCAKTIMIN E FUNKSIONEVE KORRESPONDUESE PËR ÇDO GRADË NË GARDËN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 8, të ligjit nr.8869, datë 22.5.2005, “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, dhe të pikës 1, të nenit 26, të ligjit nr.9366, datë 31.3.2005, “Për gradat dhe karrierën në Gardën e Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I:

1.    Struktura e Gardës së Republikës së Shqipërisë është sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

2.    Organika e Gardës së Republikës së Shqipërisë është sipas lidhjes nr.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

3.    Funksionet korresponduese për çdo gradë në Gardën e Republikës së Shqipërisë përcaktohen sipas lidhjes nr.3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

4.    Numri i limitit organik të punonjësve të Gardës së Republikës së Shqipërisë është 1 358 veta. 

5.    Zbatimi i kësaj strukture bëhet brenda tre muajve nga momenti i hyrjes në fuqi të këtij vendimi.
 
6.    Vendimi nr.612, datë 11.6.2009, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës, organizimit, varësisë strukturore dhe limitit organik të Gardës së Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, shfuqizohet. 

7.    Ngarkohen Ministria e Punëve të Brendshme dhe Garda e Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi. 

    Ky vendim hyn në fuqi pas botimit “Fletoren zyrtare”. 

K R Y E M I N I S T R I

EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*** 

V E N D I M

PËR

BASHKËFINANCIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS “PËR NDËRTIMIN E VIJËS BREGDETARE TË VLORËS”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 10, të ligjit nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, të pikës 3, të nenit 4, të ligjit nr.9840, datë 10.12.2007, “Për ratifikimin e marrëveshjes kuadër, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit të Komuniteteve Evropiane për rregullat e bashkëpunimit për asistencën për Shqipërinë, në kuadër të zbatimit të Instrumentit të Parazgjerimit (IPA)”, si dhe në vijim të vendimit nr.71, datë 12.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin, në parim, të marrëveshjes financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, përfaqësuar nga Komisioni Evropian, për programin kombëtar për Shqipërinë, në kuadrin e komponentit IPA “Asistenca e Tranzicionit dhe Mbështetja Institucionale”, për vitin 2013, nënshkruar nga Koordinatori Kombëtar i fondeve IPA në datën 19.2.2014, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I 

1.    Fondi, në vlerën 318 550 000 (treqind e tetëmbëdhjetë milionë e pesëqind e pesëdhjetë mijë) lekë, nga zëri “Kosto lokale”, i miratuar në buxhetin e vitit 2017 për Fondin Shqiptar të Zhvillimit, të përdoret për bashkëfinancimin e shtesës së kontratës së punimeve, me nr.2015/360-660, datë 13.5.2015, “Për ndërtimin e vijës bregdetare të Vlorës”, të bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, me përfitues Fondin Shqiptar të Zhvillimit.

2.    Pagesat për shtesën e kontratës së punimeve do të bëhen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, në bazë të kërkesës së Delegacionit të Bashkimit Evropian. 
3.    Ngarkohen Ministria e Financave dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit për zbatimin e këtij vendimi.
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”. 

K R Y E M I N I S T R I

EDI  RAMA

Në mungesë dhe me porosi

ZËVENDËSKRYEMINISTRI

NIKO PELESHI

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE. 

 

 

 

Shkruaj Mesazh

Kontakto me Kryeministrin

Shkruaj Mesazh

Reportazhe Eksklusive

Dokumentarë

Reportazhe Eksklusive

Për Gazetarët

Hapësira Mediatike

Për Gazetarët

Raport publik

300 Ditë

Raport publik