Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2018

Postuar më: 11. Shtator 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN 2005 TË KONVENTËS PËR NDALIMIN E AKTEVE TË PA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2018

Postuar më: 4. Shtator 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË HUAS DHE PROGRAMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS S...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Gusht 2018:

Postuar më: 29. Gusht 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Gusht 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E GJENEVËS TË MARRËVESHJES SË LISBONËS PËR EMËRTI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Korrik 2018

Postuar më: 26. Korrik 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Korrik 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE ME SHKËMBIM NOTASH QË PËRDITËSON MARRËVESHJEN, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Korrik 2018

Postuar më: 18. Korrik 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Korrik 2018:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË ZBATIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Korrik 2018

Postuar më: 11. Korrik 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Korrik 2018:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOM...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018

Postuar më: 4. Korrik 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018:   V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2017”   Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1,...


Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018

Postuar më: 27. Qershor 2018

Projektligj i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018:   * Ky projektligj reflekton opinionet e diskutimet e vazhdueshme me komunitetin e artistëve, arkitektëve, opinionet e qytetarëve të lirë gjatë konsultim...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018

Postuar më: 27. Qershor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ME VENDIN PRITËS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018

Postuar më: 20. Qershor 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR Në mbë...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Maj 2018

Postuar më: 31. Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Maj 2018:   1. NDRYSHIME 9902 – MBROJTJA E KONSUMATORIT    2. KODI AJROR     ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018

Postuar më: 23. Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018: P R O J E K T L I GJ PËR DENONCIMIN E MARRËVESHJES NDËRKOMBËTARE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPU...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018

Postuar më: 17. Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018: P R O J E K T L IGJ PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018

Postuar më: 9. Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018: P R O J E K T L I GJ PËR   DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9669, DATË 18.12.2006, “PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”, TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2018

Postuar më: 2. Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2018:  P R O J E K T L I GJ PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E VJENËS “PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË ELEMENTEVE FIGURATIV...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët