Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018

Postuar më: 23. Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018: P R O J E K T L I GJ PËR DENONCIMIN E MARRËVESHJES NDËRKOMBËTARE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPU...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018

Postuar më: 17. Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018: P R O J E K T L IGJ PËR KONTROLLIN SHTETËROR TË TRANSFERIMEVE NDËRKOMBËTARE TË MALLRAVE USHTARAKE DHE TË ARTIKUJVE E TEKNOLOGJIVE ME PËRDORIM TË DYFISHT...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018

Postuar më: 9. Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018: P R O J E K T L I GJ PËR   DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9669, DATË 18.12.2006, “PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”, TË ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2018

Postuar më: 2. Maj 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2018:  P R O J E K T L I GJ PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN E VJENËS “PËR KLASIFIKIMIN NDËRKOMBËTAR TË ELEMENTEVE FIGURATIV...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Prill 2018

Postuar më: 4. Prill 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Prill 2018:     V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.34/2017, “PËR LIRIMIN E FREKUENCAVE TË DIXHITAL-DIVIDE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Mars 2018

Postuar më: 28. Mars 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Mars 2018:  P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10247, DATË 4.3.2010 “PËR KORNIZËN SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE”  Në mbështetj...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018

Postuar më: 21. Mars 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, REPUBLIKËS SË ITALISË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Mars 2018

Postuar më: 7. Mars 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Mars 2018: P R O J E K T L I GJ PËR FONDIN SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS Në mbështetje të neneve 78, 81, pika 1, dhe 83 pika 1, të Kushtetutës, me propoz...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018

Postuar më: 14. Shkurt 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018:     V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9867, DATË 31.1.2008, “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018

Postuar më: 14. Shkurt 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shkurt 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9867, DATË 31.1.2008, “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE P...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Shkurt 2018

Postuar më: 7. Shkurt 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Shkurt 2018:     V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9875, DATË 14.2.2008, “PËR METROLOGJINË”, TË NDRY...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Shkurt 2018

Postuar më: 7. Shkurt 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 07 Shkurt 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9875, DATË 14.2.2008, “PËR METROLOGJINË”, TË NDRYSHUAR” Në mbështe...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Janar 2018

Postuar më: 31. Janar 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Janar 2018:     V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” (NDËRTIM, S...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Janar 2018

Postuar më: 31. Janar 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Janar 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” (NDËRTIM, SHFRYTËZIM DHE TRANSF...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Janar 2018

Postuar më: 24. Janar 2018

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Janar 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË VEÇANTË PËR NEGOCIIMIN DHE LIDHJEN  E KONTRATËS, NDËRMJET SHTETIT ...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët