Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018

Postuar më: 23. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018: V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË THESARIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 6 e...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Maj 2018

Postuar më: 21. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Maj 2018:   V E N D I M PËR KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË MBI PARCELAT E OBJEKTEVE TË LEGALIZUARA DHE KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALU...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018

Postuar më: 17. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË QËLLIMIT, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018

Postuar më: 9. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2018–2020 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit p...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2018

Postuar më: 2. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Maj 2018: V E N D I M PËR  MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË FINANCIMIT  PËR STUDIME FIZIBILITETI, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Prill 2018

Postuar më: 26. Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Prill 2018: V E N D I M  PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.177, DATË 6.3.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR AMBALAZHET DHE MBETJET E TYRE”  ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Prill 2018

Postuar më: 20. Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Prill 2018: V E N D I M PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR PËR SIGURINË DHE EMERGJENCAT NË MINIERA   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtet...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Prill 2018

Postuar më: 11. Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Prill 2018:     V E N D I M PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË TEATRIT KOMBËTAR   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikave 1...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Prill 2018

Postuar më: 4. Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Prill 2018:     V E N D I M PËR   MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES FINANCIARE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Mars 2018

Postuar më: 30. Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Mars 2018:  V E N D I M PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2018, MIRATUAR PËR MINISTRINË E KULTURËS, PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE PËR REALIZIMIN E AKTIVIT...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Mars 2018

Postuar më: 28. Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Mars 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT/PPP, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJIS...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Mars 2018

Postuar më: 26. Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018: V E N D I M PËR RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2018, NDËRMJET MINISTRISË SË BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL DHE MINISTRISË SË MBROJTJES, PËR SIG...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018

Postuar më: 21. Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES ME VENDIN PRITËS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR Në mbështet...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Mars 2018

Postuar më: 13. Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Mars 2018: VE N D I M PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË PROCEDURAVE TË KALIMIT NË PRONËSI TË PËRFITUESVE TË TOKËS BUJQËSORE TË ISH-NDËRMARRJEVE BUJQËSORE DHE TË RE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Mars 2018

Postuar më: 7. Mars 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 7 Mars 2018: V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.475, DATË 8.6.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PJESËMARRJEN E NJË TOGE TË FORCAVE TË ARMATOSURA TË ...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët