Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Korrik 2020