Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Tetor 2018

Posted: 3 October 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 03 Tetor 2018: V E N D I M PËR HEQJEN NGA FONDI PYJOR DHE KULLOSOR PUBLIK DHE ZVOGËLIMIN NË VOLUM TË SIPËRFAQES PREJ 3.13 HA, QË DO TË PËRDORET NGA SHOQËRIA “DORUZ”, ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2018:

Posted: 31 July 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2018:   ...


Documentary
Exclusive documentaries

Mediaroom
For journalists