Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Shtator 2020:

 

V E N D I M
PËR

KRITERET E CAKTIMIT TË SHPËRBLIMIT TË ADMINISTRATORIT TË PËRKOHSHËM TË FALIMENTIMIT, RREGULLAT PËR SHPËRBLIMIN E ADMINISTRATORIT TË FALIMENTIMIT SI DHE KRITERET DHE PËRLLOGARITJA E SHPËRBLIMIT TË KUJDESTARIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, dhe të neneve 27, pika 3, 48, pika 2, 160, pika 2, të ligjit nr.110/2016, “Për falimentimin”, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. TË PËRGJITHSHME

1. Objekt i këtij vendimi është përcaktimi i kritereve dhe i rregullave për shpërblimin e administratorit të përkohshëm të falimentimit, administratorit të falimentimit si dhe kujdestarit.

2. Shpërblimi përcaktohet nga gjykata, në përputhje me nenet 27, 48 dhe 160, të ligjit nr.110/2016, “Për falimentimin”.

3. Në përcaktimin e shumës së shpërblimit për administratorin e përkohshëm të falimentimit, administratorin e falimentimit si dhe kujdestarin, gjykata, përveç kritereve të posaçme, merr parasysh kompleksitetin e detyrës, punën e kryer, rezultatet e arritura dhe kujdesin e treguar nga administratori i përkohshëm i falimentimit, administratori i falimentimit si dhe kujdestari në përmbushjen e detyrave.

II. KRITERET PËR CAKTIMIN E SHPËRBLIMIT TË ADMINISTRATORIT TË PËRKOHSHËM TË FALIMENTIMIT

1. Administratori i përkohshëm i falimentimit, që caktohet nga gjykata përpara fillimit të procedurës së falimentimit, shpërblehet me një shumë jo më të lartë se 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë për 30 (tridhjetë) ditë.
2. Në përcaktimin e shumës së shpërblimit për administratorin e përkohshëm të falimentimit gjykata mban në konsideratë kohëzgjatjen dhe kompleksitetin e detyrës si dhe llojin e veprimtarisë tregtare që ushtrohet nga debitori.

3. Në rastet kur gjykata cakton një administrator të përkohshëm mbikëqyrës, masa e shpërblimit që caktohet nuk duhet të jetë më e madhe se 70% e masës që do të ishte caktuar në rast se gjykata do të kishte caktuar administrator të përkohshëm falimentimi.

4. Në rastet kur administratori i përkohshëm i falimentimit caktohet nga gjykata për verifikimin e shkakut të hapjes së procedurës së falimentimit, sipas parashikimeve të neneve 19, pika 1, shkronja “c”, dhe 23, pika 2, shkronja “c”, të ligjit nr.110/2016, “Për falimentimin”, shpërblehet në një shumë jo më të lartë se 100 000 (njëqind mijë) lekë. Në përcaktimin e masës së shpërblimit gjykata merr në konsideratë kompleksitetin dhe kohëzgjatjet e detyrës si dhe llojin e veprimtarisë tregtare të ushtruar nga debitori.

5. Në rastet kur administratori i përkohshëm nuk realizon detyrën brenda afateve ligjore, gjykata mund të reduktojë masën e shpërblimit.

III. RREGULLAT PËR SHPËRBLIMIN E ADMINISTRATORIT TË FALIMENTIMIT

1. Shpërblimi i administratorit të falimentimit përbëhet nga pagimi i një përqindjeje të shumës së aktivit të grumbulluar (masa e falimentimit në përfundim të procedurës së falimentimit), sipas këtyre kufijve:

a) Nga 10% në 12%, kur aktivi nuk është më shumë se 1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) lekë;
b) Nga 8% në 10%, kur aktivi është mbi 1 500 000 (një milion e pesëqind mijë) deri në 4 000 000 (katër milionë) lekë;
c) Nga 6,5% në 8,5%, kur aktivi është mbi 4 000 000 (katër milionë) deri në 6 500 000 (gjashtë milionë e pesëqind mijë) lekë;
ç) Nga 5% në 7%, kur aktivi është mbi 6 500 000 (gjashtë milionë e pesëqind mijë) deri në 13 000 000 (trembëdhjetë milionë) lekë;
d) Nga 3,5% në 5,5%, kur aktivi është mbi 13 000 000 (trembëdhjetë milionë) deri në 65 000 000 (gjashtëdhjetë e pesë milionë) lekë;
dh)Nga 2% në 4%, kur aktivi është mbi 65 000 000 (gjashtëdhjetë e pesë milionë) deri në 130 000 000 (njëqind e tridhjetë milionë) lekë;
e) Nga 1,5% në 2,5%, kur aktivi është mbi 130 000 000 (njëqind e tridhjetë milionë) deri në 250 000 000 (dyqind e pesëdhjetë milionë) lekë;
ë) Nga 1% në 1,5%, kur aktivi është mbi 250 000 000 (dyqind e pesëdhjetë milionë) deri në 500 000 000 (pesëqind milionë) lekë;
f) Nga 0,6% në 1,2%, kur aktivi tejkalon 500 000 000 (pesëqind milionë) lekë.
2. Në përcaktimin e përqindjes së shpërblimit të administratorit, në rastet e vendimit për likuidim, sipas pikës 1, të këtij kreu, gjykata mban parasysh shumën e aktivit të grumbulluar, numrin e kreditorëve, llojin e biznesit dhe kompleksitetin e detyrës.

3. Shpërblimi i administratorit të falimentimit, në rastet e vendimit për riorganizim, caktohet nga gjykata me një shumë mujore, jo më pak se 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, të caktuar deri në miratimin ose jo të planit të riorganizimit. Në përcaktimin e masës së shpërblimit të administratorit të falimentimit, në rastet e vendimit për riorganizim, gjykata mban parasysh menaxhimin e biznesit, numrin e kreditorëve, llojin e biznesit dhe kompleksitetin e detyrës.

4. Shpërblimi, sipas parashikimeve në pikat 1 dhe 3, të këtij kreu, do të rritet me 10%, llogaritur mbi vlerën takuese sipas këtyre pikave, në rastet kur:

a) ka më shumë se 200 kreditorë;
b) ka më shumë se 3 njësi prodhimi, në qytete të ndryshme;
c) rasti paraqet kompleksitet të veçantë ligjor, sipas vlerësimit të bërë nga gjykata.

5. Administratorët e falimentimit kanë të drejtën e përfitimit të një tarife suksesi, në përputhje me parashikimet e shkronjës “ç”, të pikës 3, të nenit 48, të ligjit nr.110/2016, “Për falimentimin”, si dhe me parashikimet e këtij vendimi. Tarifa e suksesit të administratorëve të falimentimit i shtohet tarifës bazë të shpërblimit të përfituar prej tij dhe nuk mund të jetë më shumë se:

a) 25% e tarifës bazë së shpërblimit, kur administratorit i jepet detyra e menaxhimit të biznesit pas miratimit të planit të riorganizimit;
b) 20% e tarifës bazë së shpërblimit, nëse miratohet një plan riorganizimi;
c) 15% e tarifës bazë së shpërblimit, nëse biznesi, një ose më shumë njësi biznesi që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e vlerës së masës së falimentimit, shiten ose transferohen si aktivitete që vazhdojnë veprimtarinë.

6. Me vendim të gjykatës, administratorit të falimentimit mund t’i parapaguhen deri në 20% të shumës së shpërblimit total që i përket, përpara shpërndarjes përfundimtare kundrejt kreditorëve të falimentimit, në përputhje me pikën 4 të nenit 139, të ligjit nr.110/2016, “Për falimentimin”.

7. Në rast të mbarimit të veprimtarisë së administratorit të falimentimit, për shkak dorëheqjeje apo shkarkimi nga detyra, përpara përfundimit të procedurës së falimentimit, ai gëzon të drejtën e përfitimit të shpërblimit, proporcionalisht me punën e kryer.

8. Në rast të prishjes së vendimit për çeljen e procedurës së falimentimit, administratori gëzon të drejtën e përfitimit të shpërblimit për punën e kryer deri në atë moment.

IV. KRITERET DHE PËRLLOGARITJA E SHPËRBLIMIT TË KUJDESTARIT

Shpërblimi i kujdestarit caktohet nga gjykata, duke iu referuar të ardhurave të debitorit individ në procedurë falimentimi, shpenzimeve të jetesës së tij si dhe në bazë të kohëzgjatjes së detyrës së kujdestarit dhe kompleksitetit të saj. Në çdo rast, shpërblimi i kujdestarit nuk mund të jetë me pak se 20 000 (njëzet mijë) lekë në muaj. Në rastet kur kujdestari ngarkohet nga gjykata me detyra të posaçme, shpërblimi i tij nuk mund të jetë me shumë se 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

V. DISPOZITAT E FUNDIT

1. Vendimi nr.197, datë 13.4.2007, i Këshillit të Ministrave, “Për kushtet dhe kriteret e përcaktimit të masës së shpërblimit dhe të rimbursimit të shpenzimeve të administratorit të falimentimit”, shfuqizohet.

2. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe Agjencia Kombëtare e Falimentimit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Z. Klajd Karameta emërohet zëvendësministër i Drejtësisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

EMËRIM NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Adea Pirdeni emërohet zëvendësministër i Drejtësisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

VE NDIM
PËR

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.182, DATË 26.2.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E MASËS, TË KRITEREVE, PROCEDURAVE E DOKUMENTACIONIT PËR VLERËSIMIN DHE PËRFITIMIN E PAGESËS PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA, SI DHE TË NDIHMËSIT PERSONAL”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 13 e 17, pika 1, të ligjit nr.57, datë 18.7.2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, dhe të nenit 15, të ligjit nr.8626, datë 22.6.2000, “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. Në vendimin nr.182, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, bëhen shtesat dhe ndryshimet, si më poshtë vijon:

1. Në kreun II bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

a) Pas pikës 1 shtohen pikat 1.1 dhe 1.2, me këtë përmbajtje:

“1.1. Personi që vlerësohet për herë të parë për aftësi të kufizuara, përveç vlerësimit të dosjes paraqitet edhe personalisht para KMCAP-së së nivelit të parë.

1.2. Rivlerësimi i personave me aftësi të kufizuara bëhet bazuar në dokumentacionin e dosjes së paraqitur, pa praninë fizike të personit me aftësi të kufizuara. Komisioni, në rastet kur nuk mund të marrë vendim vetëm bazuar në dokumentacionin e paraqitur për rivlerësim, ka të drejtë të thërrasë personin me aftësi të kufizuara për t’u paraqitur fizikisht në komision. Paraqitja në komision do të bëhet në një nga mbledhjet e muajit pasardhës, por jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga data që do të realizohej vlerësimi me dosje. Njoftimi formal për paraqitje në komision do të bëhet përmes administratorit shoqëror të njësisë administrative, nën juridiksionin e të cilit ka vendbanimin personi.”.

b) Pika 9 shfuqizohet.

2. Në fund të kreut II shtohet kreu II/I “Rregullat procedurale të vlerësimit nga KMCAP-ja”, me këtë përmbajtje:

“II/I Rregullat procedurale të vlerësimit nga KMCAP-ja

1. Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), që bën vlerësimin e personave me aftësi të kufizuara, është organ mjekësor dhe ligjor që e ushtron aktivitetin e tij pranë Shërbimit Social Shtetëror (SHSSH) dhe përgjigjet para tij për aktivitetin që kryen.

2. Për të shqyrtuar dokumentacionin e vlerësimit/rivlerësimit dhe për të vlerësuar për herë të parë personat që kërkojnë të përfitojnë pagesë të aftësisë së kufizuar, KMCAP-të e nivelit të parë mblidhen jo më pak se 3 (tre) herë në muaj, ndërsa KMCAP-të eprore jo më pak se një herë në muaj. Për këtë qëllim, anëtarët e KMCAP-ve, për ditët që janë në komisione lirohen nga detyra e përditshme dhe punojnë pranë organeve të Shërbimit Social Shtetëror.

3. Anëtarët e KMCAP-ve njohin legjislacionin në fuqi, kriteret mjekësore për vlerësimin e personave me aftësi të kufizuara, si dhe i zbatojnë ato drejt, saktë e me përgjegjësi profesionale.

4. Gjatë zhvillimit të seancës, anëtarët e KMCAP-ve studiojnë praktikën me dokumentacionin e plotësuar, vlerësojnë rastin, gjykojnë nëse plotësohen ose jo kushtet ligjore për përfitim, marrin të dhëna për ecurinë e sëmundjes dhe kohën e fillimit të trajtimit dhe në bazë të këtyre të dhënave marrin vendim mbi grupin e përfitimit:

a) Grupi i parë, në të cilën vlerësohen personat me aftësi të kufizuara që kanë nevojë për përkujdesje;
b) Grupi i dytë, në të cilën vlerësohen personat me aftësi të kufizuara që nuk kanë nevojë për përkujdesje;
c) Afatet e përfitimit për secilin grup;
ç) Nevojën për përfitime të tjera sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi. Pas përfundimit të vlerësimit, dosjet e përfituesve të shoqëruar me njoftimin për vendimin për çdo person, dërgohen pranë drejtorive rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, për të kryer veprimet sipas përcaktimeve në pikën 9, të kreut IV, të këtij vendimi.

5. KMCAP-ja e nivelit të parë ka këto detyra:

a) Cakton drejt dhe në përputhje me dokumentacionin shëndetësor dhe gjendjen shëndetësore të individëve që aplikojnë për herë të parë, si dhe në mbështetje të kritereve mjekësore, përfitimin e pagesave të aftësisë së kufizuar;
b) Cakton datën e paraqitjes pranë KMCAP-së të aplikuesit për rastet që do të vlerësohen për herë të parë;
c) Vlerëson dokumentacionin e drejtimit për në KMCAP “fletë drejtimin” i cili kur është lëshuar nga institucionet mjekësore të specializuara me shtretër (spitali) përmbajnë të gjitha rubrikat të plotësuara nga mjeku kurues sipas formatit, duke përfshirë dhe ID e personit dhe të nënshkruar nga mjeku kurues, shefi i pavionit apo klinikës, shefi i shërbimit dhe drejtuesit e institucionit. Pajisja ose jo me këtë dokument është vendosur në vizitën e përgjithshme ose në konferencën klinike të drejtuar nga shefi i klinikës ose shefi i shërbimit. Vendimi i marrë është i pasqyruar edhe në kartelën klinike të firmosur nga mjeku kurues, shefi i pavionit apo shefi i klinikës dhe në mungesë të tij shefi i shërbimit. Lëshohet nga komisionet mjekësore vetëm për rastet që nuk përbëjnë trajtim në institucione me shtretër të tilla si: sëmundje të syve, kirurgjikale, ortopedike, gjendje pas djegies dhe shëndetit mendor (raste që nuk përbëjnë trajtim në institucione me shtretër);
ç) Vlerëson dokumentacionin e lëshuar nga specialistët, konsultat ose spitali, për rastet që rivlerësohen për aftësi të kufizuara me “epikrizë përcjellëse”, e cila është plotësuar saktë, qartë dhe me përgjegjësi, duke evidentuar gjendjen shëndetësore të personit me aftësi të kufizuara nga vlerësimi i fundit deri në rivlerësimin e radhës;
d) Vlerëson analizat dhe ekzaminimet, me përgjigje zyrtare të interpretuara nga mjeku specialist, të cilat janë të domosdoshme, për evidentimin e plotë të gjendjes shëndetësore të individit dhe që shoqërojnë fletën e drejtimit për në KMCAP dhe epikrizën përcjellëse;
dh) Vlerëson dokumentacionin kur personi pretendon se ka një gjendje shëndetësore të rënduar, për të cilën nevojitet pajisja me “Fletëdrejtimi për në KMCAP”;
e) Vlerëson shkakun e aftësisë së kufizuar nga sëmundje e përgjithshme, sëmundje të shëndetit mendor, përfitimet nga statusi paratetraplegjik, kohën e fillimit të pagesës, periudhën e përfitimit, si edhe afatin e rivlerësimit;
ë) Shqyrton rastin brenda 30 (tridhjetë) ditëve pasi është marrë me procesverbal prej protokollit nga mjeku i Shërbimit Social Shtetëror dhe pasi ky i fundit ka kryer verifikimet e nevojshme të dokumentacionit mjekësor, për rastet që vlerësohen për herë të parë;
f) Rivlerëson 2 (dy) muaj para përfundimit të afatit që është vendosur në vendimin e fundit, dosjen që përmban dokumentacionin e plotë ekzistues si dhe epikrizën përcjellëse, e cila shoqërohet me analiza dhe ekzaminime, me përgjigje zyrtare të interpretuara nga mjeku specialist, që janë të domosdoshme për evidentimin e plotë të gjendjes shëndetësore, të marrë në dorëzim me procesverbal nga mjeku i Shërbimit Social Shtetëror;
g) Cakton pagesën për aftësinë e kufizuar, për periudhën e përfitimit, mbështetur në kriteret diagnostike të miratuara për çdo diagnozë;
gj) Propozon drejtimet për riaftësimin profesional të personit me aftësi të kufizuara;
h) Kryen studime mbi gjendjen dhe ecurinë si edhe problematikat e aftësisë së kufizuar në qark.

6. Dosjet e personave me aftësi të kufizuara, që nuk përmbajnë dokumentacionin për rivlerësim në KMCAP në datën e rivlerësimit, ruajnë të drejtën e rishqyrtimit gjatë periudhës tremujore në vazhdim. Kur dokumentacioni paraqitet brenda kësaj periudhe, e drejta e përfitimit ruhet edhe për periudhën e prapambetur.

7. Kur dokumentacioni për rivlerësim nuk paraqitet në KMCAP edhe gjatë kësaj periudhe, KMCAP-ja e konsideron dosjen të mbyllur dhe praktika duhet të nisë si procedurë vlerësimi për herë të parë me detyrimin e paraqitjes në komision të individit.

8. Procesi i vlerësimit /rivlerësimit për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar bëhet në zbatim të kritereve mjekësore dhe diagnostike, periudhës së riaftësimit, për të cilën afatet e rivlerësimit shtrihen në kohë sipas kritereve mjekësore.

9. KMCAP-ja eprore ka këto detyra:

a) Shqyrton dhe zgjidh kërkesat e personave me aftësi të kufizuara, që ankimojnë brenda 30 (tridhjetë) ditëve vendimet e KMCAP-ve të nivelit të parë, si edhe shqyrton dhe zgjidh rastet e dërguara me divergjencë nga KMCAP-ja e nivelit të parë;
b) Studion praktikat e dërguara nga Kontrolli i Shërbimit Social Shtetëror, merr masa për plotësimin e tyre, thërret dhe viziton rastin në mbledhjen e radhës dhe në varësi të problematikave të konstatuara dhe gjendjes shëndetësore merr vendim për vlerësimin e aftësisë së kufizuar;
c) Sipas natyrës dhe rëndësisë së shkeljeve urdhëron KMCAP-në e nivelit të parë që të rivlerësojë përfituesit dhe të rregullojë vendimet, ku caktimi i pagesës së aftësisë së kufizuar ka qenë i kundërligjshëm ose organizon vetë një seancë të veçantë për rikontrollin e tyre. Në këto raste, KMCAP-ja, për çdo individ që do të rivlerësojë, merr vendim të ri për vlerësimin e aftësisë së kufizuar;
ç) Kryen studime mbi gjendjen dhe ecurinë e sëmundshmërisë dhe cakton drejtimet e rrugët për përmirësimin e treguesve.

10. Vendimi i KMCAP-së së nivelit të parë dhe KMCAP-së eprore është dokumenti bazë juridik-mjekësor-administrativ që njeh të drejtën për përfitime të aftësisë së kufizuar. Ai plotësohet saktë, qartë, me përgjegjësi, sipas kërkesave të formatit, me shkrim të lexueshëm, pa korrigjime, vërtetohet me emrin dhe mbiemrin e anëtarëve të KMCAP-së, nënshkrimin e tyre si dhe vuloset me vulën e komisionit. Vendimi ka fuqi ligjore ekzekutive kur është i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e KMCAP-së.

11. Në rastet kur ndërmjet anëtarëve të komisionit ka mendime të ndryshme, vendimi merret me divergjencë dhe anëtari që nuk është dakord me të tjerët argumenton vendimin me arsyet e divergjencës. Në këto raste, vendimi nuk ka fuqi ligjore ekzekutive dhe së bashku me dosjen dërgohet zyrtarisht në KMCAP-në eprore të specializuar.

12. Kur anëtarët e KMCAP-së eprore të specializuar kanë mendime të kundërta, vendimi merr formën e prerë me shumicë votash.

13. Vendimi i KMCAP-së eprore të specializuar nuk mund të ndryshohet nga KMCAP-ja e nivelit të parë. Në ato raste kur KMCAP-ja e nivelit të parë gjykon se kërkuesi paraqet gjendje shëndetësore të rënduar dhe bën objekt për të ndryshuar kushtet e përfitimit, ai merr vendim duke argumentuar edhe arsyen e këtij ndryshimi. Në këto raste, pavarësisht vendimit të KMCAP-së të nivelit të parë, vendimi do të hyjë në fuqi vetëm pas miratimit të KMCAP-së eprore të specializuar.

14. Vendimi, në çdo rast, plotësohet gjatë mbledhjes. Krahas plotësimit të vendimit, plotësohet edhe vërtetimi, i cili përmban shkurtimisht të dhënat kryesore të vendimit.”.
3. Në kreun IV bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

a) Pika 6 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“6. Administratori shoqëror, me marrjen e dokumentacionit nga institucioni shëndetësor, e dërgon atë brenda 24 (njëzet e katër) orëve, me procesverbal, pranë mjekut të Shërbimit Social Shtetëror, dhe listën emërore të personave që do të vlerësohen apo do të rivlerësohen, pranë KMCAP-së. Mjeku i Shërbimit Social Shtetëror verifikon nëse dosjet e paraqitura janë të plotësuara me dokumentacionin përkatës dhe, më pas, i përcjell ato në KMCAP. Mjeku mban regjistrin e personave me aftësi të kufizuara, sipas pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi.”.

b) Pas pikës 11 shtohet pika 12, me këtë përmbajtje:

“12. Dosja me dokumentacionin e plotë të personit me aftësi të kufizuara sistemohet në praktikën e tij të veçantë, mbahet dhe ruhet në njësinë administrative/bashkinë ku ka vendbanimin individi.”.

II. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të gjitha organet e administratës shtetërore shëndetësore dhe sociale dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, TË PRONËS SHTETËRORE ME NOMENKLATURË K-34-112-127-D, ME NUMËR PASURIE 402, 403, 404, 405, 406, 410 (NUMËR 19 SIPAS HARTËS SË KADASTRËS DAMT), 411 (NUMËR 20 SIPAS HARTËS SË KADASTRËS DAMT), 412, 413 e 414, ZONA KADASTRALE NR.2443, BASHKIA FIER, NJËSIA ADMINISTRATIVE LIBOFSHË, DHE TË PRONËS SHTETËRORE SIPAS HARTËS TREGUESE, ME NOMENKLATURË K-34-111-(111-D), ME NUMËR PASURIE 220/1, 220/3, 221/1, 221/3, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 227/3, 228/1, 228/3, 229/1, 229/3, 230/1, 231/1 e 232/1, ZONA KADASTRALE NR.2085, KARAVASTA E RE, NJËSIA ADMINISTRATIVE REMAS, BASHKIA DIVJAKË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 13 e 15, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të pronës shtetërore, me nomenklaturë k-34-112-127-d, me numër pasurie 402, 403, 404, 405, 406, 410 (numër 19 sipas hartës së kadastrës DAMT), 411 (numër 20 sipas hartës së kadastrës DAMT), 412, 413 e 414, zona kadastrale nr.2443, Bashkia Fier, njësia administrative Libofshë, dhe të pronës shtetërore me nomenklaturë k-34-111-(111-d), me numër pasurie 220/1, 220/3, 221/1, 221/3, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 227/3, 228/1, 228/3, 229/1, 229/3, 230/1, 231/1 e 232/1, zona kadastrale nr.2085, Karavasta e Re, njësia administrative Remas, Bashkia Divjakë, me vendndodhje dhe sipërfaqe sipas anekseve 1 e 2, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
2. Pronat e përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, do të përdoren për zhvillimin e projektit për ndërtimin e impiantit fotovoltaik, në zonën e Remas, Divjakë – Karavasta, Lushnjë.

3. Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë i lejohet vënia në dispozicion e pronave të përcaktuara në pikën 1, të këtij vendimi, shoqërisë së shpallur fituese nga procesi konkurrues i zhvilluar nga ministria, për të gjithë kohëzgjatjen e tij, në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar.

4. Vendimi nr.727, datë 8.12.2017, i Këshillit të Ministrave, “Për transferimin e pronës shtetërore sipas hartës treguese, me nomenklaturë k-34-112-127-d, me numër pasurie 402, 403, 404, 405, 406, 410 (numër 19 sipas hartës së kadastrës damt), 411 (numër 20 sipas hartës së kadastrës damt), 412, 413 e 414, zona kadastrale nr.2443, Bashkia Fier, njësia administrative Libofshë, dhe të pronës shtetërore sipas hartës treguese, me nomenklaturë k-34-111-(111-d), me numër pasurie 220/1, 220/3, 221/1, 221/3, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, 227/3, 228/1, 228/3, 229/1, 229/3, 230/1, 231/1 e 232/1, zona kadastrale nr.2085, Karavasta e Re, njësia administrative Remas, Bashkia Divjakë, në fondin e pasurive të paluajtshme, për mbështetjen e investimeve strategjike dhe vënien në dispozicion të pasurisë së paluajtshme shtetërore për zhvillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik “Albpanel””, shfuqizohet.

5. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR TË USHQIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 61, pika 7, 64, pikat 2 e 5, dhe 65, pika 3, të ligjit nr.9863, datë 28.1.2008, “Për ushqimin”, të ndryshuar, si dhe të nenit 6, të ligjit nr.90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

1. Organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, këtu e në vijim AKU, si person juridik publik buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për ushqimin, këtu e në vijim ministri, me seli në Tiranë. AKU-ja financohet nga buxheti i shtetit dhe burime të tjera të brendshme ose donacione.

2. Misioni i AKU-së është të garantojë sigurinë dhe cilësinë e ushqimeve e ushqimeve për kafshë në Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet kryerjes së veprimtarive inspektuese, teknike dhe shkencore në këtë fushë.

3. AKU-ja e ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e vendit dhe ka fushë përgjegjësie sigurinë e ushqimit dhe ushqimit për kafshë në të gjithë zinxhirin e saj, sigurinë e shëndetit të kafshëve në pikat kufitare dhe shëndetit të bimëve e të produkteve bimore kur ato kanë dalë në treg.

II. PËRGJEGJËSITË FUNKSIONALE

AKU-ja ka përgjegjësi:

a) të ofrojë mendim shkencor për ushqimin dhe ushqimin për kafshë, vlerat ushqimore të ushqimit dhe të përgatisë standardet në këtë fushë;
b) të organizojë punën për kryerjen e veprimtarisë inspektuese në përputhje me fushat e saj të përgjegjësisë;
c) të organizojë punën për analizimin, vlerësimin dhe komunikimin e riskut për ushqimin dhe ushqimin për kafshë;
ç) të organizojë punën për trajnimin e certifikimin e inspektorëve të kontrollit të ushqimit dhe ushqimit për kafshë, mbrojtjes së bimëve dhe input-eve bujqësore.

III. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI

1. AKU-ja e shtrin veprimtarinë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe organizohet në:

a) nivel qendror, nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme;
b) nivel rajonal, nëpërmjet drejtorive rajonale në qarqe.

2. Struktura dhe organika e AKU-së miratohen me urdhër të Kryeministrit, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore.

3. AKU-ja drejtohet nga drejtori i Përgjithshëm, i cili përgjigjet te ministri dhe përfaqëson AKU-në në marrëdhënie me të tretët.

4. Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së emërohet dhe lirohet nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit. Drejtori i Përgjithshëm duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

a) Të jetë shtetas shqiptar;
b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) Të ketë diplomë të nivelit “Master shkencor” apo “Master profesional” të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, ose të barasvlefshme me to, sipas legjislacionit për arsimin e lartë, në ekonomi, drejtësi ose shkenca teknike që lidhen me fushat ku gjen zbatim legjislacioni i ushqimit;
ç) Të ketë përvojë pune, të paktën, 5 (pesë) vjet në profesion apo në fusha ku gjen zbatim legjislacioni i ushqimit;
d) Të shquhet për aftësi profesionale dhe figurë të pastër etiko-morale;
dh) Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna, që nuk është shuar sipas legjislacionit në fuqi;
e) Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale.

5. Drejtori i Përgjithshëm lirohet ose shkarkohet nga detyra kur:

a) plotësohet mosha për pensionin e plotë të pleqërisë;
b) dënohet me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
c) deklarohet i paaftë për punë nga komisioni kompetent mjekësor;
ç) gjendet në një situatë të konfliktit të vazhdueshëm të interesit;
d) jep dorëheqjen nga detyra;
dh) kryen shkelje të rënda gjatë kryerjes së detyrës.

6. Pranë Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së funksionojnë:

a) bordi i AKU-së, i cili mbikëqyr veprimtarinë e AKU-së dhe organizohet e funksionon në bazë të ligjit përkatës për ushqimin dhe të kreut IV, të këtij vendimi;
b) komiteti shkencor dhe panelet shkencore, të cilat kanë përgjegjësitë, përbërjen dhe të drejtat, si dhe kryejnë detyrat e përcaktuara në legjislacionin në fuqi.

7. Drejtoria e Përgjithshme për ushtrimin e kompetencave të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për ushqimin dhe përveç sa është parashikuar në të kryen detyrat e mëposhtme:

a) Koordinon planifikimin dhe kryerjen e kontrollit zyrtar të ushqimeve, ushqimeve për kafshë, input-eve bujqësore, veprimtarive prodhuese të duhan-cigareve, si dhe për kontrollin në pikën e inspektimit kufitar të shëndetit të kafshëve, produkteve mjekësore veterinare dhe mbrojtjen e bimëve;
b) Unifikon praktikat e kontrollit zyrtar të ushqimeve, ushqimeve për kafshë, input-eve bujqësore, veprimtarive prodhuese të duhan-cigareve, si dhe për kontrollin në pikën e inspektimit kufitar të shëndetit të kafshëve, produkteve mjekësore veterinare dhe produktet e mbrojtjes së bimëve;
c) Drejton dhe bashkërendon veprimtarinë e laboratorëve të autorizuar të sistemit të kontrollit zyrtar të ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë;
ç) Siguron kryerjen e analizave nga laboratorë të tjerë të akredituar, brenda ose jashtë vendit, në rastin e pamundësisë së kryerjes së tyre nga laboratorët e autorizuar të kontrollit zyrtar;
d) Drejton procesin e vlerësimit të riskut në fushën e sigurisë së ushqimeve dhe ushqimeve për kafshë;
dh)Kryen studime shkencore të nevojshme dhe përgatit mendimin shkencor paraprak për nxjerrjen në treg të OMGJ-ve dhe/ose ushqimeve të reja;
e) Siguron mbështetje teknike e administrative për të siguruar veprimtarinë e komitetit shkencor dhe të paneleve shkencore;
ë) Përgatit raportin vjetor për veprimtarinë e AKU-së;
f) Përgatit planin e punës dhe buxhetin afatshkurtër e afatmesëm të AKU-së;
g) Administron dhe menaxhon për Drejtorinë e Përgjithshme dhe drejtoritë rajonale burimet pasurore, njerëzore, çështjet ligjore, automatizimin e proceseve të brendshme operative;
gj) Mbikëqyr buxhetin, administrimin financiar, mbajtjen e kontabilitetit dhe kryerjen e auditimit të brendshëm.

8. Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së, përveç sa është parashikuar në ligjin përkatës për ushqimin, kryen detyrat e mëposhtme:

a) Raporton te ministri dhe bordi i AKU-së, në mënyrë shkresore, për veprimtarinë e institucionit, jo më pak se një herë në çdo 3 muaj për çështje të aktivitetit të përgjithshëm të AKU-së dhe sa herë i kërkohet nga ministri për çështje specifike;
b) I paraqet bordit të AKU-së për vlerësim objektivat strategjikë, planin kombëtar të kontrolleve zyrtare në bazë risku dhe marrjen e mostrave për ushqimin, ushqimin për kafshë, mbrojtjen e bimëve dhe input-eve bujqësore;
c) Përcakton objektivat vjetorë të AKU-së, në përputhje me objektivat strategjikë të miratuar nga ministri dhe harton planin vjetor të punës së institucionit;
ç) Drejton procesin e planifikimit buxhetor dhe të raportit vjetor të punës, të cilat ia paraqet për vlerësim bordit të AKU-së;
d) Përgatit dhe përcjell për miratim pranë ministrit rregulloren që përcakton metodat e brendshme të punës dhe sjelljen e personelit;
dh)Përgatit kërkesat e veçanta të vendit të punës për rekrutimin e nëpunësve/punonjësve të AKU-së;
e) Autorizon shpërndarjen e informacionit për publikun;
ë) Përcakton nëpunësit që janë pjesë e sekretariatit teknik për komisionin e gjobave pranë ministrisë përgjegjëse për ushqimin;
f) Nxjerr akte të brendshme për menaxhimin administrativ, financiar, të burimeve njerëzore dhe akte të tjera të brendshme të detyrueshme për nëpunësit e AKU-së, për realizimin e funksioneve të këtij institucioni;
g) Nënshkruan marrëveshjet e bashkëpunimit me institucionet e tjera publike shqiptare apo të huaja, në përputhje me parashikimet ligjore;
gj) Kërkon thirrjen e mbledhjeve të bordit dhe merr pjesë në to;
h) Autorizon, me shkrim, delegimin e pjesshëm apo të plotë të kompetencave, në rast të mungesës së tij;
i) Gjatë kontrollit në pikat doganore, para daljes së vendimit përfundimtar të inspektorit ose të grupit të kontrollit, miraton kërkesën e argumentuar të operatorëve për rikontroll, në laboratorë të akredituar në vendet e Bashkimit Evropian;
j) Emëron nëpunësit dhe personelin e nevojshëm, në përputhje me Kodin e Punës;
k) Çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga legjislacioni në fuqi dhe ministri.

9. Në Drejtorinë e Përgjithshme të AKU-së funksionon Komisioni i Shqyrtimit të Masave Administrative, i përbërë nga 5 (pesë) anëtarë, i cili ka këtë përbërje:

a) Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së, kryetar i komisionit;
b) Një përfaqësues i njësisë që mbulon çështjet juridike, sekretar i komisionit;
c) Një përfaqësues i njësisë përkatëse që mbulon çështjen e inspektimit që ankimohet;
ç) Dy specialistë nga njësitë e tjera të Drejtorisë së Përgjithshme.

Lista emërore e komisionit miratohet me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm.

10. Komisioni i Shqyrtimit të Masave Administrative ka kompetenca të përgjithshme dhe shqyrton të gjitha ankimet administrative, me përjashtim të ankimeve administrative ndaj vendimeve që kanë gjoba/sanksione financiare mbi 300 000 (treqind mijë) lekë, të cilat shqyrtohen nga Komisioni i Shqyrtimit të Masave Administrative, në ministrinë përgjegjëse për ushqimin.

11. Drejtoritë rajonale drejtohen nga kryeinspektori rajonal dhe e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e qarkut që mbulojnë. Me urdhër të drejtorit të Përgjithshëm, punonjës të drejtorisë rajonale, për një periudhë kohe të caktuar në urdhër dhe sipas detyrave të përcaktuara mund të ushtrojnë veprimtarinë e tyre edhe në territorin e një qarku tjetër, në bashkëpunim me drejtorinë rajonale përkatëse që mbulon territorin e atij qarku. Ushtrimi i detyrave në territorin e një qarku tjetër bëhet për shkak të numrit të pamjaftueshëm të punonjësve të kësaj drejtorie ose njohurive specifike të punonjësve që do të ushtrojnë veprimtarinë.

12. Drejtoritë rajonale kanë detyrat e mëposhtme:

a) Kryejnë kontrollin zyrtar të ushqimeve, të ushqimeve për kafshë, të input-eve bujqësore, të veprimtarive prodhuese të duhan-cigareve dhe kontrollin zyrtar në pikën e inspektimit kufitar të shëndetit të kafshëve, produkteve mjekësore veterinare dhe produktet e mbrojtjes së bimëve;
b) Kryejnë kontrollet paraprake për përmbushjen e kërkesave tekniko-teknologjike, higjieno-sanitare, fitosanitare dhe veterinare, verifikimin e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin dhe licencimin e operatorëve të biznesit të ushqimit, ushqimit për kafshë dhe produktet e mbrojtjes së bimëve dhe input-eve bujqësore;
c) Mbledhin dhe organizojnë informacion bazë, cilësor dhe sasior, në fushën e sigurisë së ushqimeve, të ushqimeve për kafshë, të mbrojtjes së bimëve dhe të input-eve bujqësore, të shëndetit të kafshëve, të produkteve mjekësore veterinare dhe e përcjellin në Drejtorinë e Përgjithshme të AKU-së, sipas kërkesave të saj;
ç) Ndalojnë, përkohësisht ose në mënyrë të përhershme, veprimtarinë e operatorëve të biznesit të ushqimit dhe të ushqimit për kafshë në fazat e prodhimit, të përpunimit, të shpërndarjes dhe të tregtimit të ushqimit apo të ushqimit për kafshë, kur vërtetohet se ushqimi apo ushqimi për kafshë dhe operatorët përkatës të biznesit nuk plotësojnë standardet e sigurisë ushqimore, të përcaktuara në legjislacionin në fuqi;
d) Përgatisin raportin vjetor për veprimtarinë e drejtorisë rajonale përkatëse, sipas formatit dhe udhëzimeve të Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së.

13. Kryeinspektori rajonal përgjigjet te drejtori i Përgjithshëm i AKU-së dhe është përgjegjës për cilësinë, integritetin dhe efektivitetin e veprimtarisë inspektuese të drejtorisë rajonale dhe të stafit të saj, si dhe e përfaqëson atë me të tretët, në nivelin e qarkut përkatës. Kryeinspektori rajonal ka këto detyra:

a) Organizon veprimtarinë e drejtorisë rajonale;
b) Lëshon autorizimin e inspektimit, në përputhje dhe në bazë të programit të miratuar të inspektimit apo të akteve/urdhrave të nxjerrë nga drejtori i Përgjithshëm;
c) Vendos për shtyrjen e kohëzgjatjes së autorizimit të inspektimit në përputhje me legjislacionin në fuqi për inspektimin;
ç) Vendos për zëvendësimin e inspektorëve gjatë inspektimit, sipas ligjit;
d) Çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga legjislacioni në fuqi dhe drejtori i Përgjithshëm.

14. Pikat e inspektimit kufitar janë në varësi të drejtorive rajonale përkatëse të AKU-së dhe kryejnë kontrollin e ngarkesave të ushqimit, të ushqimit për kafshë, të mbrojtjes së bimëve dhe të input-eve bujqësore, të shëndetit të kafshëve, produkteve mjekësore veterinare, duhanit dhe produktet e tij, të cilat hyjnë, dalin ose tranzitojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

15. Laboratorët rajonalë janë në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së dhe mbështesin veprimtarinë e drejtorive rajonale. Në laboratorët rajonalë kryhet analizimi laboratorik për kontrollin zyrtar të ushqimit, të ushqimit për kafshë.

16. Marrëdhëniet e punës së nëpunësve dhe punonjësve administrativë të AKU-së rregullohen në bazë të dispozitave të Kodit të Punës.

17. Ministri, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm, miraton rregulloren që përcakton metodat e brendshme të punës dhe sjelljen e personelit.

18. Drejtoria e Përgjithshme e AKU-së ka stemën, logon dhe vulën e vet zyrtare. Stema e Drejtorisë së Përgjithshme përbëhet nga stema e Republikës së Shqipërisë, me shënimet “Republika e Shqipërisë, Ministria … (emri i ministrisë përgjegjëse për ushqimin), Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Drejtoria e Përgjithshme”.

19. Drejtoritë Rajonale të AKU-së kanë stemën, logon dhe vulën e tyre zyrtare. Stema e secilës drejtori rajonale përbëhet nga stema e Republikës së Shqipërisë, me shënimet “Republika e Shqipërisë, Ministria … (emri i ministrisë përgjegjëse për ushqimin), Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (emri i qarkut/qytetit ku ka selinë drejtoria)”.

20. Vula e Drejtorisë së Përgjithshme të AKU-së dhe vula e secilës drejtori rajonale ka formën dhe elementet e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave për rregullat e prodhimit, të administrimit, të kontrollit dhe të ruajtjes së vulave zyrtare. Vulat prodhohen, administrohen dhe ruhen në përputhje me legjislacionin në fuqi.

IV. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I BORDIT TË AKU-SË

1. Anëtar i bordit emërohet shtetasi shqiptar, që plotëson kriteret e mëposhtme:

a) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
b) Të ketë diplomë të nivelit “Master shkencor” apo “Master profesional” të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 vite akademike ose të barasvlefshme me to, sipas legjislacionit për arsimin e lartë, në ekonomi, drejtësi ose shkenca teknike që lidhen me fushat ku gjen zbatim legjislacioni i ushqimit;
c) Të ketë përvojë pune të paktën 5 (pesë) vjet në administratën shtetërore, për anëtarët e bordit të emëruar si përfaqësues të ministrive të linjës;
ç) Të jetë personalitet i shquar i fushës ku vepron, për anëtarët e bordit të emëruar si person publik në fushën e medias, përfaqësues të shoqatës së konsumatorëve dhe përfaqësues të shoqatës së agrobiznesit;
d) Të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;
dh) Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna, që nuk është shuar sipas legjislacionit në fuqi;
d) Të mos jetë në konflikt interesi me detyrat, funksionet apo veprimtarinë e tij shtetërore apo private.

2. Anëtarët e bordit përfaqësues të ministrive, përveç sa është përcaktuar në pikën 1, të këtij kreu, duhet të jenë nëpunës të njësive organizative që lidhen me fushën e veprimtarisë së AKU-së në ministrinë përkatëse dhe i propozohen ministrit përgjegjës për ushqimin nga ministri përkatës.
3. Bordi, në funksion të përmbushjes së përgjegjësive të tij të përcaktuara në ligjin përkatës për ushqimin, kryen detyrat e mëposhtme:

a) Shqyrton dhe jep vlerësimin e tij për objektivat strategjikë, projektbuxhetin dhe planin kombëtar të kontrolleve zyrtare në bazë risku dhe atë të marrjes së mostrave për ushqimin, ushqimin për kafshë, mbrojtjes së bimëve dhe input-eve bujqësore, përpara dërgimit të tyre për miratim sipas legjislacionit në fuqi në ministrinë përgjegjëse për ushqimin;
b) Shqyrton dhe jep vlerësimin e tij për raportin vjetor të veprimtarisë së AKU-së;
c) Shqyrton dhe jep vlerësimin e tij për projektplanin e menaxhimit të krizave të propozuara nga AKU-ja;
ç) Nëpërmjet anëtarëve të tij, ndihmon në bashkërendimin e punës me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera, të përfaqësuara në bord.

4. Anëtarët e bordit caktohen nga ministri, në bazë të kandidaturave të paraqitura nga organet e emërtesës, nga sektorë që lidhen me fushën e veprimtarisë së AKU-së.

5. Anëtarët e bordit shkarkohen nga kjo detyrë nga organi i emërtesës dhe mandati i tyre përfundon në rastet kur:

a) anëtari i bordit, përfaqësues i një ministrie linje, nuk është më në marrëdhënie pune me këtë ministri;
b) anëtari i bordit, i zgjedhur nga radhët e profesorëve të fushave të ushqimit, ushqimit për kafshë, veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve nga universitetet, nuk është më në marrëdhënie pune me universitetin përkatës;
c) detyra si anëtar i bordit është në konflikt interesi me detyrën, veprimtarinë apo funksionin që ky anëtar ka në sektorin shtetëror apo privat;
ç) anëtari i bordit nuk merr pjesë në mënyrë të përsëritur dhe pa shkak të ligjshëm në mbledhjet e bordit;
d) dënohet me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale.

6. Mandati i anëtarit, i caktuar si i tillë në cilësinë e kryetarit të shoqatës së kryetarëve të bashkive, përfundon para kohe, vetëm në rast zëvendësimi të kryetarit të shoqatës së bashkive. Në këtë rast anëtar bëhet automatikisht kryetari i ri.

7. Përveç sa parashikohet më sipër, ministri ndërpret mandatin e anëtarëve të bordit, nëse këta të fundit nuk marrin pjesë në asnjë nga mbledhjet e bordit për një periudhë vijuese 6-mujore dhe njofton organin propozues të paraqesë kandidaturat për anëtarin e ri, sipas procedurave të sipërpërmendura, i cili rri në detyrë deri në përfundimin e mandatit të anëtarit që zëvendëson.

8. Bordi mblidhet të paktën një herë në tre muaj dhe në raste të veçanta, me kërkesë të argumentuar të drejtorit të Përgjithshëm të AKU-së, në rastet kur duhen shqyrtuar çështje të karakterit urgjent që lidhen me emergjencat civile, raste pandemie, epidemie dhe ndryshime të rëndësishme buxhetore.

9. Bordi organizohet dhe funksionon në bazë të legjislacionit në fuqi për organizimin dhe funksionimin e organeve kolegjiale të administratës publike.

10. Kryetari dhe anëtarët e bordit përfitojnë shpërblim, sipas përcaktimeve të vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave, për masën e shpërblimit të këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes qendrore.

V. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

1. Të gjithë nëpunësit/punonjësit në marrëdhënie pune, në momentin e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, vazhdojnë marrëdhëniet e punës të rregulluara sipas ligjit nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

2. Vendimi nr.1081, datë 21.10.2009, i Këshillit të Ministrave “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit”, të ndryshuar, shfuqizohet.

3. Ngarkohen Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, SI HUAMARRËS, BANKËS SË SHQIPËRISË, SI AGJENT PËR HUAMARRËSIN, DHE BASHKIMIT EVROPIAN, SI HUADHËNËS, PËR NDIHMËN MAKROFINANCIARE PËR SHQIPËRINË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, si huamarrës, Bankës së Shqipërisë, si agjent për huamarrësin, dhe Bashkimit Evropian, si huadhënës, për mdihmën makrofinanciare për Shqipërinë, në shumën prej 180 000 000 (njëqind e tëtëdhjetë milionë) eurosh, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.608, DATË 29.7.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PROCEDURAT, KRITERET DHE RREGULLAT PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT TË NXITJES SË PUNËSIMIT NËPËRMJET PUNËSIMIT TË PERSONAVE TË DALË TË PAPUNË SI PASOJË E COVID-19”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 11, të ligjit nr.15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Pika 1, e kreut II, të vendimit nr.608, datë 29.7.2020, të Këshillit të Ministrave, ndryshohet, si më poshtë vijon:

“1. Punëkërkuesit me të drejtë përfitimi për programet, sipas shkronjave “a” dhe “b”, të pikës 2, të kreut III, janë të gjithë punëkërkuesit e papunë që kanë dalë të papunë si pasojë e COVID-19, të evidentuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe të regjistruar në zyrën e punësimit. Ndërsa, punëkërkuesit me të drejtë përfitimi për programin, sipas shkronjës “c”, të pikës 2, të kreut III, janë ata të cilët deklarojnë që kanë qenë të punësuar, por nuk evidentohen si të tillë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve dhe regjistrohen në zyrën e punësimit.”.

2. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT SHKODËR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 5, të ligjit nr.107/2016, “Për prefektin e qarkut”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Znj. Majlinda Angoni emërohet Prefekt i Qarkut Shkodër.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E PROCEDURËS DHE TË KRITEREVE PËR EMËRIMIN E ADMINISTRATORIT TË PËRKOHSHËM, I CILI DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ADMINISTRIMIN E PËRKOHSHËM TË SHOQËRISË NDAJ SË CILËS ËSHTË VENDOSUR DETYRIMI I SHËRBIMIT PUBLIK, TË CILËS I ËSHTË HEQUR LICENCA

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 5, të nenit 27, të ligjit nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

I. KUSHTE TË PËRGJITHSHME

1. Për qëllime të këtij vendimi, me termat e mëposhtëm nënkuptojmë:

a) “Administrator i përkohshëm”, administratori që përkohësisht kryen detyrën e administrimit të shoqërisë së interesuar të gazit natyror, së cilës i është hequr licenca, dhe i cili është përgjegjës për të siguruar një aktivitet normal, përfshirë edhe operimin e aseteve të shoqërisë, së cilës i është hequr licenca sipas kushteve përkatëse deri në marrjen e masave nga Këshilli i Ministrave, sipas pikës 8, të nenit 27, të ligjit nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar.
b) “Shoqëri e interesuar”, shoqëria që ushtron veprimtarinë e transmetimit, të shpërndarjes, të operimit të GNL-së ose të operimit të sistemit të depozitimit, ndaj së cilës është vendosur detyrimi i shërbimit publik dhe të cilës, në përputhje me pikat 1, 2 dhe 3, të nenit 27, të ligjit nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar, i është hequr licenca dhe është vendosur nën mbikëqyrjen e administratorit të përkohshëm.

2. Çdo term tjetër i përcaktuar në këtë vendim do të ketë të njëjtin kuptim me atë të përcaktuar në nenin 4, të ligjit nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar.

3. Kur një shoqëri e licencuar, të cilës i është vendosur detyrimi i shërbimit publik, është në kushtet e heqjes së licencës, ERE vendos masën e emërimit të një administratori të përkohshëm të shoqërisë dhe përcakton detyrimet e kësaj shoqërie derisa licenca t’i rijepet shoqërisë së interesuar ose t’i jepet një personi tjetër juridik, por kjo periudhë nuk mund të zgjasë më shumë se 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e heqjes së licencës. Emërimi i një administratori të përkohshëm bëhet në mënyrë që pajisjet dhe asetet në pronësi të shoqërisë së interesuar të mund të vazhdojnë të funksionojnë në sigurimin e shërbimit të gazit natyror për klientët. Procedura e emërimit të administratorit realizohet sipas kushteve dhe procedurave të përcaktuara në këtë vendim.

4. Gjatë periudhës së administrimit, duke respektuar kërkesat e ligjit nr.9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, pezullohen të gjitha përgjegjësitë dhe kompetencat e organeve drejtuese ekzistuese të shoqërisë së interesuar, si dhe të aksionarëve të saj në funksion të përmbushjes së detyrimeve të licencës. Ky pezullim fillon nga data e marrjes së njoftimit për vendimin e Entit Rregullator të Energjisë lidhur me caktimin e administratorit të përkohshëm.

Të gjitha kompetencat dhe përgjegjësitë e organeve drejtuese të shoqërisë, të cilat, në bazë të ligjit nr.9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, i takojnë këshillit mbikëqyrës (nëse është rasti) dhe/ose Asamblesë së Aksionarëve/Ortakëve, i kalojnë administratorit të përkohshëm.

II. PROCEDURA E PËRZGJEDHJES SË ADMINISTRATORIT TË PËRKOHSHËM

1. ERE, në varësi të llojit të veprimtarisë që kryen shoqëria e interesuar, që i është vendosur detyrimi i shërbimit publik, së cilës do t’i hiqet licenca e ushtrimit të veprimtarisë, paralelisht me marrjen e vendimit për fillimin e procedurave për heqjen e licencës, harton në mënyrë të detajuar kërkesat që duhet të përmbushë kandidati për administrator të përkohshëm.

2. Gjithashtu, ERE merr masa që të identifikojë të gjitha detyrat dhe kompetencat që do të përmbushë administratori i përkohshëm gjatë periudhës që shoqëria e interesuar do të jetë në administrim të përkohshëm. Për të shmangur çdo dyshim, kompetencat dhe detyrat që ngarkohen të kryejë administratori i përkohshëm mund të jenë të ndryshme në varësi të shoqërisë së interesuar, si dhe llojit të veprimtarisë që ajo kryen.

3. Procedura e përzgjedhjes së administratorit të përkohshëm zhvillohet në dy faza:

a) Në fazën e parë, ERE përgatit një listë zgjedhjeje të kandidatëve aplikantë, të cilët përzgjidhen mbi bazën e aplikimit të bërë, pas përmbushjes së kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta;
b) Në fazën e dytë, kandidatët e përfshirë në listën e zgjedhjes i nënshtrohen intervistës me gojë, ku ndërmjet të tjerave, prezantojnë edhe platformat e tyre për sa i përket administrimit efektiv të shoqërisë së interesuar, së cilës i është vendosur detyrimi i shërbimit publik për furnizim me gaz natyror.

4. Pasi ka hartuar kërkesat që duhet të përmbushë kandidati për administrator të përkohshëm, ERE përgatit një njoftim të detajuar, në bazë të të cilit fton kandidatët e interesuar për të marrë pjesë në procedurën për përzgjedhjen e administratorit të përkohshëm. ERE merr masa nëpërmjet publikimit të njoftimit për hapjen e procedurave për përzgjedhjen e një administratori të përkohshëm në faqen e saj të internetit si dhe në dy gazetat me qarkullim më të madh kombëtar, për 3 (tri) ditë me radhë. Shpallja e kërkesës përmban këto të dhëna:

a) Një përshkrim të detyrave të administratorit të përkohshëm;
b) Kërkesat e përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati;
c) Kërkesat e veçanta që duhet të plotësojë kandidati;
ç) Një listë të dokumenteve që duhet të paraqiten, në bazë të të cilave provohet përmbushja e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta;
d) Vendin ku do të paraqiten dhe afatin deri kur do të paraqiten dokumentet. Ky afat duhet të jetë jo më i vogël se 5 (pesë) ditë pune nga data e fundit e botimit të shpalljes për konkurrim. Në rast se brenda afatit të përcaktuar, për shkaqe objektive, një person i interesuar kërkon afat shtesë në dispozicion, ERE mund të shtyjë afatin e paraqitjes së aplikimit për jo më shumë se 3 (tri) ditë pune.

5. Detyrën e administratorit të përkohshëm mund ta ushtrojë personi fizik që plotëson, të paktën, kërkesat e përgjithshme të mëposhtme:

a) Të ketë kryer studimet e larta të nivelit master shkencor ose profesional në profilet inxhinieri të sektorit të energjisë, ekonomik ose juridik;
b) Të ketë eksperiencë pune si drejtues ekzekutiv ose drejtor i Përgjithshëm ne sektorin publik apo privat, për një periudhe jo më pak se 5 (pesë) vjet. Do të konsiderohet i preferuar kandidati që eksperiencën e punës apo një pjesë të saj, si drejtues ekzekutiv ose drejtor i Përgjithshëm, e ka në sektorin e hidrokarbureve apo të energjisë elektrike;
c) Të mos jetë i dënuar për kryerjen e një vepre penale që ka lidhje me profilin social dhe aktivitetin e kandidatit;
ç) Kandidati aplikant të depozitojë një deklaratë, me shkrim, sipas kërkesave të ligjit nr.9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar, në të cilën deklaron nën përgjegjësinë e tij personale se nuk ka asnjë lidhje varësie apo interesi me shoqërinë e interesuar si dhe se ndaj tij nuk ka ndonjë pengesë në ushtrimin e kësaj detyre dhe as konflikt interesi në përputhje me ligjin.

6. Në përputhje me kërkesat dhe specifikat e shoqërisë së cilës i është vendosur detyrimi i shërbimit publik për furnizim me gaz natyror, për të cilën janë hapur procedurat e heqjes së licencës dhe emërimit të administratorit të përkohshëm, ERE përcakton edhe kërkesat e veçanta që duhet të plotësojnë kandidatët aplikantë për administratorë të përkohshëm.

7. Me publikimin e njoftimit ku parashikohen kushtet dhe kërkesat për përzgjedhjen e administratorit të përkohshëm të shoqërisë së interesuar, ERE është e detyruar që të përgatisë një dosje elektronike të dhënash, ku të përfshijë të gjithë informacionin e detajuar mbi aktivitetin e shoqërisë së interesuar.

a) Të gjithë aplikantët e interesuar kanë të drejtë që:

i. gjatë përgatitjes së aplikimit të tyre dhe përpara ditës së zhvillimit të intervistës me gojë, të marrin informacion dhe të konsultohen me të dhënat mbi aktivitetin e shoqërisë, në mënyrë që të disponojnë të gjithë informacionin e nevojshëm për përgatitjen e platformës së tyre gjatë fazës së intervistës me gojë;
ii. t’i kërkojnë ERE-s informacionin e nevojshëm në rast se ERE nuk ka përfshirë në dosjen elektronike të të dhënave një informacion të caktuar, i cili konsiderohet i nevojshëm dhe në ndihmë të përgatitjes së platformës;
iii. të paraqesin ankesë në bordin e ERE-s, në rast se ERE nuk i vë në dispozicion informacionin e nevojshëm/kërkuar apo nuk jep sqarim për këtë rast. Ankesa shqyrtohet nga bordi i ERE-s, brenda afatit kohor që ka marrë ERE për të vendosur në dispozicion informacionin shtesë.

b) ERE është e detyruar që t’i vendosë në dispozicion aplikantit të interesuar informacionin e kërkuar dhe, njëkohësisht, ta bëjë pjesë të dosjes elektronike të të dhënave këtë informacion, në mënyrë që të marrin dijeni edhe aplikatët e tjerë që do të marrin pjesë në konkurrim. Në këtë rast, ERE shtyn afatin e përcaktuar për zhvillimin e intervistës me gojë, me një afat të arsyeshëm, por, në çdo rast, jo më pak se afati kohor që ka marrë ERE për të vendosur në dispozicion informacionin shtesë.

8. Praktikat që do të ndiqen në procesin e shqyrtimit nga bordi i ERE-s të dokumentacionit të paraqitur nga kandidatët aplikantë janë, si më poshtë vijon:

a) Brenda 7 (shtatë) ditëve pune nga plotësimi i afatit të përcaktuar në shkronjën “d”, të pikës 4, të këtij kreu, bordi i ERE-s shqyrton paraprakisht dokumentacionin e paraqitur nga kandidatët aplikantë, në mënyrë që të përzgjedhë ata që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta që janë në një listë zgjedhjeje, duke i akorduar secilit prej tyre nga 50 (pesëdhjetë) pikë. Shqyrtimi i dokumentacionit të bëhet edhe në prani të çdo kandidati, në rast se ai shfaq interes për të qenë prezent në procesin e shqyrtimit;
b) Procesi i shqyrtimit të dokumentacionit reflektohet në një procesverbal, i cili, në përfundim, nënshkruhet nga anëtarët e bordit të ERE-s;
c) ERE merr masa që të publikojë në faqen e saj të internetit listën e kandidatëve, të cilët kanë plotësuar kërkesat përkatëse dhe që do t’i nënshtrohen intervistës me gojë. Gjithashtu, ERE përcakton ditën përkatëse ku fton kandidatët e kualifikuar që t’i nënshtrohen fazës së dytë të intervistës me gojë, ku bëhet prezantimi i platformave mbi mënyrën e administrimit të shoqërisë së interesuar;
ç) Kandidatët aplikonte, që nuk janë përfshirë në listën e zgjedhjes, kanë të drejtë që jo më vonë se 3 (tri) ditë kalendarike nga publikimi i listës së kandidatëve fitues, të depozitojnë një ankim në ERE mbi procesin e shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve.
ERE shqyrton ankimin brenda 2 (dy) ditëve pune dhe i kthen një përgjigje me shkrim kandidatit të pakualifikuar.

9. Në datën e përcaktuar, bordi i ERE-s zhvillon një intervistë të strukturuar me secilin nga kandidatët e përzgjedhur, që kanë plotësuar kërkesat. Secili nga kandidatët prezanton platformën e tij për administrimin efiçent të shoqërisë së interesuar, përfshirë edhe masat organizative që mendon që duhet të marrë në funksion të vazhdimësisë normale të aktivitetit.

10. Në përfundim të intervistave, bordi i ERE-s analizon rezultatet e intervistës së strukturuar të çdo kandidati dhe platformën e paraqitur nga secili kandidat, duke i akorduar secilit prej tyre deri në 50 (pesëdhjetë) pikë, sipas sistemit të pikësimit të vendosur nga ERE. ERE ka të drejtë që të kryejë verifikime për vërtetësinë e dokumentacionit apo të informacionit të përfshirë në aplikim nga kandidatët.

Në përfundim të këtij procesi, ERE merr vendim për hartimin e listës me tre kandidaturat fituese, sipas pikëve që u janë akorduar. Vendimi duhet të jetë i arsyetuar dhe të bazohet në parimet e barazisë, të mirëbesimit dhe të mosdiskriminimit.

ERE, menjëherë pas marrjes së vendimit për hartimin e listës me tri kandidadurat e renditura të parat për detyrën e administratorit të përkohshëm, njofton me shkrim të gjithë kandidatët e përzgjedhur që iu nënshtruan intervistës. Çdo kandidat jofitues, brenda 2 (dy) ditëve pune nga marrja e njoftimit, ka të drejtë që të kërkojë informacion shtesë mbi mënyrën e vlerësimit të kandidaturave dhe ERE duhet që të japë shpjegimet brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga marrja e kërkesës për informacion, duke bërë, nëse e vlerëson të drejtë, edhe ndryshim në listën e tre kandidatëve fitues, e cila konsiderohet listë përfundimtare.

ERE e përcjell listën përfundimtare të tri kandidaturave fituese në ministrinë përgjegjëse për energjinë.

III. VENDIMI I EMËRIMIT

1. Ministri përgjegjës për energjinë, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga marrja e njoftimit nga ERE, ka të drejtën të përzgjedhë nga lista e kandidaturave fituese njërën prej tyre dhe ta përcjellë si propozim në ERE për të marrë vendim për emërimin e tij në detyrën e administratorit të përkohshëm të shoqërisë, së cilës i është hequr licenca.
Vendimi i ERE-s regjistrohet në regjistrin e Qendrës Kombëtare të Biznesit. Në vendimin e ERE-s për emërimin e administratorit të përkohshëm përcaktohen:

a) arsyet për të cilat merret vendimi;
b) detyrat kryesore të administratorit të përkohshëm.

2. Vendimi për emërimin e administratorit të përkohshëm botohet në “Fletoren zyrtare” dhe në tri gazeta kombëtare, si dhe bëhet regjistrimi në regjistrin tregtar të shoqërive. ERE për këtë vendim njofton shoqërinë e interesuar dhe i kërkon shoqërisë që të marrë masa të menjëhershme për zbatimin e tij. Vendimi për emërimin e administratorit të përkohshëm mund të ankimohet në gjykatën administrative kompetente nga palët e interesuara, në përputhje me afatet e parashikuara në ligjin nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar.
3. Administratori i përkohshëm përmbush të gjitha detyrimet e parashikuara në kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi dhe mban përgjegjësi në përputhje me ligjin nr.9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, për mënyrën e administrimit të shoqërisë gjatë periudhës së administrimit të përkohshëm.

4. Paga e administratorit dhe shpenzimet për ushtrimin e funksioneve të tij përcaktohen nga ERE dhe përballohen nga shoqëria e interesuar, e cila është vendosur nën administrim të përkohshëm.

5. Me emërimin e tij, administratori i përkohshëm organizon punën për menaxhimin e aktivitetit të shoqërisë së interesuar, si dhe harton dhe paraqet për miratim në ERE një plan emergjent masash për përmirësimin e situatës financiare dhe për mbrojtjen sa më mirë të interesave të shoqërisë së interesuar, së cilës i është hequr licenca, dhe për kryerjen e aktiviteteve më të nevojshme të saj, në përmbushje të kërkesave të detyrimit të shërbimit publik për furnizim me gaz natyror.

6. Administratori i përkohshëm ushtron kompetencat vetëm në funksion të sigurimit të vazhdimësisë së aktivitetit të shoqërisë së interesuar. Për këtë arsye, administratori i përkohshëm nuk mund të marrë masa apo të hyjë në detyrime me palë të treta për marrjen apo përfitimin e shërbimeve që krijojnë kosto të konsiderueshme financiare për interesat e shoqërisë dhe nuk përfaqësojnë nevoja emergjente për vazhdimësinë e aktivitetit të shoqërisë së interesuar. Vetëm për raste përjashtimore, me miratimin paraprak të ERE-s dhe me kusht që të argumentohet efektiviteti në planin afatgjatë të veprimtarisë e shoqërisë, shoqëria mund të hyjë në marrëdhënie kontraktore për mallra dhe shërbime që kanë një vlerë të konsiderueshme.
Nisur nga specifika e shoqërisë së interesuar, ERE ka kompetencë që të përcaktojë, rast pas rasti, vlerat financiare të operacioneve financiare, për të cilat administratori i përkohshëm duhet të marrë miratim paraprak nga ERE.

IV. DISPOZITA TË FUNDIT

1. Administratori i përkohshëm lirohet nga detyra, para përfundimit të afatit të administrimit, në rastet e mëposhtme:

a) Me kërkesë të tij;
b) Me vendim të bordit të ERE-s, kur vepron në kundërshtim me dispozitat e këtij vendimi, me vendimit të emërimit të administratorit të përkohshëm dhe kuadrit ligjor e rregullator në fuqi.

2. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Enti Rregullator i Energjisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.391, DATË 1.6.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STATUTIT TË SHOQËRISË “NXITJA E BIZNESIT SOCIAL”, SH.A.”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 8, të ligjit nr.10376, datë 10.2.2011, “Për krijimin e shoqërisë “Nxitja e biznesit social”, sh.a.”, dhe të ligjit nr.9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në statutin e shoqërisë “Nxitja e biznesit social”, sh.a., që i bashkëlidhet vendimit nr.391, datë 1.6.2011, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

a) Kudo në statut, emërtimi “Këshill administrimi” zëvendësohet me “Këshill Mbikëqyrës”.

b) Në pikën 3, të nenit 11, pas shkronjës “ç” shtohet shkronja “ç/1”, me këtë përmbajtje:

“ç/1. Emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës;”.

c) Neni 15 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Neni 15
Këshilli Mbikëqyrës

Shoqëria mbikëqyret nga Këshilli Mbikëqyrës, i cili përbëhet nga 5 anëtarë, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme.”.

ç) Shkronja “b”, e nenit 17, shfuqizohet.

d) Neni 18 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Neni 18
Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës

a) Të japë direktiva për administratorin për zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë;
b) Të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratori;
c) Të përgatisë me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme marrjen e masave që janë kompetencë e kësaj të fundit, t’i rekomandojë asaj vendime të vlefshme për t’u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e Asamblesë së Përgjithshme;
ç) Të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, sa herë vlerësohet e
nevojshme për interesat e shoqërisë;
d) Të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
dh) Të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
e) Të sigurojë që pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e të publikimit, të
detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhen me saktësi nga
administratori. Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen
nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës për t’iu paraqitur Asamblesë së Përgjithshme, së bashku me një raport të Këshillit Mbikëqyrës për miratim dhe një përshkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë vitit financiar;
ë) Të sigurojë që auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të
paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar;
f) Të përcaktojë shpërblimin e administratorit;
g) Të vendosë krijimin e bashkëpunimeve tregtare afatgjata dhe propozimin e politikave për themelimin e shoqërive tregtare ose të grupeve të reja;
gj) Të kryejë veprimet e tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.”.

dh) Neni 20 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Neni 20
Administratori
1. Asambleja e Përgjithshme emëron një person fizik si administrator të shoqërisë, për një periudhë trevjeçare, si dhe merr vendim për revokimin e administratorit.

2. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të caktohen si administrator. Kufizime të tjera lidhur me emërimin e administratorit parashikohen në pikën 2, të nenit 158, të ligjit nr.9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar.”.

e) Neni 21 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“Neni 21
Kompetencat e administratorit

Politikat tregtare të shoqërisë administrohen nga shoqëria dhe përfaqësohen nga administratori, i cili mund të ushtrojë të gjitha kompetencat e tij në përputhje me parashikimet e neneve 158, pikat 3 e 5, dhe 159, të ligjit nr.9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar.”.

2. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe shoqëria “Nxitja e biznesit social”, sh.a., për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.47, DATË 22.1.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME, PËR VITIN 2020, NË NJËSITË E QEVERISJES QENDRORE”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 2, të nenit 18, të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të nenit 12, të ligjit nr.88/2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në vendimin nr.47, datë 22.1.2020, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

a) Në pikën 1, numri i punonjësve me kontratë të përkohshme ndryshohet dhe bëhet 2 628 (dy mijë e gjashtëqind e njëzet e tetë) veta.

b) Në pikën 3, pas fjalëve “… dhe 5 mjekë, 5 specialistë dhe 5 punonjës socialë të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Tiranë, pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, periudha kohore e të cilëve bëhet deri në fund të vitit ….” shtohen “… 35 punonjës të Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, periudha kohore e të cilëve bëhet deri në fund të vitit.”.

c) Në lidhjen nr.1, të përmendur në pikën 1, në ndarjen “Gr.13, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”, në ndarjen “Gr.14, Ministria e Drejtësisë” dhe në ndarjen “Gr.87, Institucione të tjera qeveritare” shtohet nënndarja sipas tabelës nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Drejtësisë dhe Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit që të bëjnë detajimin e numrit të punonjësve me kontratë, periudhës kohore të punësimit dhe kategorisë përkatëse të pagës së tyre dhe ta depozitojnë pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË FEDERATËS RUSE, PËR RIPRANIMIN, DHE PROTOKOLLIT TË SAJ TË ZBATIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Federatës Ruse, për ripranimin, dhe protokollit të saj të zbatimit, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË DEINSTITUCIONALIZIMIT 2020-2022 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E TIJ

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit 2020-2022 dhe të planit të veprimit për zbatimin e tij, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË GRANTIT , NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDIT TË KATARIT PËR ZHVILLIM, PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TË DY SHKOLLAVE DHE NJË KOPSHTI, NË BASHKINË TIRANË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 10, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin të ministrit të Shtetit për Rindërtimin, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin, në parim, të marrëveshjes së grantit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Katarit për Zhvillim, për financimin e rikonstruksionit të dy shkollave dhe një kopshti, në Bashkinë Tiranë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE

***

V E N D I M
PËR

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.231, DATË 17.4.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I SEGMENTIT RRUGOR “PALLATI ME SHIGJETA – RRETHRROTULLIMI “SHQIPONJA””, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Në vendimin nr.231, datë 17.4.2019, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

a) Pikat 3 dhe 4 ndryshohen, si më poshtë vijon:

“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, “tokë arë” dhe “ndërtesë”, me vlerë të përgjithshme prej 1 642 313 107.66 (një miliard e gjashtëqind e dyzet e dy milionë e treqind e trembëdhjetë mijë e njëqind e shtatë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) lekësh.

4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 1 642 313 107.66 (një miliard e gjashtëqind e dyzet e dy milionë e treqind e trembëdhjetë mijë e njëqind e shtatë pikë gjashtëdhjetë e gjashtë) lekësh, të përballohet, si më poshtë vijon:
– 1 224 874 430.42 (një miliard e dyqind e njëzet e katër milionë e tetëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e katërqind e tridhjetë pikë dyzet e dy) lekë, nga buxheti i vitit 2019, miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë;

– 162 456 817.4 (njëqind e gjashtëdhjetë e dy milionë e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e shtatëmbëdhjetë pikë katër) lekë, nga buxheti i miratuar për Autoritetin Rrugor Shqiptar;

– 200 000 000 (dyqind milionë) lekë, nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2020;

– 54 981 859.84 (pesëdhjetë e katër milionë e nëntëqind e tetëdhjetë e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë pikë tetëdhjetë e katër) lekë, nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për vitin 2021.”.

b) Vlera e shpenzimeve procedurale, prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh, të përballohet nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

c) Tabelës bashkëlidhur vendimit nr.231, datë 17.4.2019, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, i shtohet tabela bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë, dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I
EDI RAMA

Në mungesë dhe me porosi
ZËVENDËSKRYEMINISTRI
ERION BRAÇE 

 

*SHËNIM: BAZUAR NË NENIN 117 TË KUSHTETUTËS SË RSH DHE NENIT 29 TË LIGJIT PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE PUBLIKOHEN NË FLETOREN ZYRTARE DHE HYJNË NË FUQI PAS BOTIMIT TË TYRE. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT PRANË KËSHILLIT TË MINISTRAVE PËRPIQET TË BOTOJË NË KOHËN MË TË SHPEJTË TË MUNDSHME VENDIMET E MBLEDHJEVE TË QEVERISË, POR VERSIONI ZYRTAR DHE HYRJA E TYRE NË FUQI BËHET VETËM PASI VENDIMI BOTOHET NE QBZ. SHPESHHERË, VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE KANË NEVOJË PËR ZBARDHJE TË MËTEJSHME, ÇKA E VONON PUBLIKIMIN E TYRE NË KËTË FAQE.