Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Janar 2022

Postuar më: 19 Janar 2022

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Janar 2022:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DH...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2022

Postuar më: 13 Janar 2022

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2022:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË STATISTIKAVE ZYRTARE 2022-2026” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, e...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Dhjetor 2021

Postuar më: 29 Dhjetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Dhjetor 2021:      V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.7918, DATË 13.4.1995, “PËR MIRATIMIN ME NDRYSHIME TË DEK...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2021

Postuar më: 24 Dhjetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Dhjetor 2021

Postuar më: 20 Dhjetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Dhjetor 2021

Postuar më: 15 Dhjetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9723, DATË 3.5.2007, “PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT”, TË NDRYSHUA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Dhjetor 2021

Postuar më: 3 Dhjetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN KUADËR PËR ETIKËN NË TURIZËM DHE PROTOK...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Nëntor 2021

Postuar më: 24 Nëntor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Nëntor 2021:     P R O J E K T L I GJ PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GRUPEVE VENDORE TË VEPRIMIT Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetu...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2021

Postuar më: 18 Nëntor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (HUAMARRËSI), PËRFA...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Nëntor 2021

Postuar më: 10 Nëntor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Nëntor 2021:     V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIP...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Nëntor 2021

Postuar më: 3 Nëntor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Nëntor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PЁR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHTETEVE ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Tetor 2021

Postuar më: 13 Tetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Tetor 2021:    V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR EUROBONDIN, QË DO TË EMETOHET NGA MINISTRI I FINANCAVE DHE EKONOMISË, MIRATIMIN E PËRJASHTIMEV...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Tetor 2021

Postuar më: 6 Tetor 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Tetor 2021:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GARANCISË, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2021

Postuar më: 29 Shtator 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Shtator 2021:    V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.99/2021, “PËR RATIFIKIMIN E VENDIMIT TË KOMITETIT TË PËRBASHKË...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shtator 2021

Postuar më: 22 Shtator 2021

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shtator 2021:   P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9917, DATË 19.5.2008, “PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT T...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët