Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2018:

Postuar më: 31. Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Korrik 2018:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË ENERGJISË PËR PERIUDHËN 2018-2030 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Korrik 2018

Postuar më: 26. Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Korrik 2018:   V E N D I M PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RI...


Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Korrik 2018

Postuar më: 25. Korrik 2018

Vendim i miratuar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Korrik 2018:     V E N D I M   PËR   DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE NGA KËSHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR QEVERINË E REPUBLIKËS SË GREQ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Korrik 2018

Postuar më: 18. Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Korrik 2018:     V E N D I M PËR KALIMIN E FUNKSIONEVE TË AGJENCISË KOMBËTAREPËR ZHVILLIMIN RAJONAL (AKZHR), AGJENCISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK RAJONAL (AZHER) D...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Korrik 2018

Postuar më: 11. Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Korrik 2018: V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË UJËSJELLËS-KANALIZIMEVE DHE INFRASTRUKTURËS SË MBETJEVE Në mbështetje të...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018

Postuar më: 4. Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018:   V E N D I M PËR   CAKTIMIN E MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË SI ORGANIN E INTERESUAR DHE AUTORIZIMIN E SAJ PËR TË LIDHUR SHTESË KONTRA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018

Postuar më: 27. Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPIANE P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018

Postuar më: 20. Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018:   V E N D I M PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË KULTURËS DHE REVOKIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË BASHKISË TIRANË, PËR ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Qershor 2018

Postuar më: 12. Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Qershor 2018:   V E N D I M  PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.101, DATË 4.2.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E PAKETËS SË SHËRBIMEVE SHËNDET...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Qershor 2018

Postuar më: 6. Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Qershor 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME, PËR SEZONIN E VERËS 2018, NË AGJENCINË KOMBËTARE TË ZONAVE TË MBROJTURA, P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Maj 2018

Postuar më: 31. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Maj 2018:   V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDEVE BUXHETORE TË VITIT 2018 PËR FINANCIMIN E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE QË RRJEDHIN N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018

Postuar më: 23. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018: V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË THESARIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 6 e...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Maj 2018

Postuar më: 21. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Maj 2018:   V E N D I M PËR KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË MBI PARCELAT E OBJEKTEVE TË LEGALIZUARA DHE KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALU...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018

Postuar më: 17. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË QËLLIMIT, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Maj 2018

Postuar më: 16. Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Maj 2018: V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE “REGJISTRI KOMBËTAR I PASURIVE KULTURORE (RKPK)” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës ...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët