Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Janar 2022

Postuar më: 19 Janar 2022

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Janar 2022:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË PRONËSISË INDUSTRIALE, PËR VITIN 2022 Në mbështetje të nenit 100 të Kushte...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2022

Postuar më: 13 Janar 2022

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Janar 2022:    V E N D I M PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2022 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neni...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Janar 2022

Postuar më: 10 Janar 2022

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Janar 2022:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE GRUPIT JONES INTERNATIO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Dhjetor 2021

Postuar më: 29 Dhjetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR AUTORIZIMIN E MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË PËR TË VIJUAR PROCEDURËN E NEGOCIIMIT TË KONTRATËS SË RE, ME SHOQËRIT...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2021

Postuar më: 24 Dhjetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR MËNYRËN E NGRITJES, ADMINISTRIMIT, MIRËMBAJTJES SË BAZËS SË TË DHËNAVE PËR RININË, SI DHE MËNYRËN E NDËRVEPRIMIT TË SAJ ME B...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Dhjetor 2021

Postuar më: 20 Dhjetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR CAKTIMIN E DISA ANËTARËVE TË BORDIT TË AUTORITETIT KOMBËTAR TË USHQIMIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikë...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Dhjetor 2021

Postuar më: 17 Dhjetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E POSTARE, PËR VITIN 2022 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Dhjetor 2021

Postuar më: 15 Dhjetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Dhjetor 2021:    V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË GRANTIT DHE PROJEKTIT TË BE-SË, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, (MARRËSI), TË P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Dhjetor 2021

Postuar më: 9 Dhjetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Dhjetor 2021:   V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E DOKUMENTACIONIT, TË PROCEDURAVE E TË KRITEREVE PËR KRYERJEN E INSPEKTIMEVE SHTETËRORE TË SISTEMIT TË ARSIMIT DHE FORMI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Dhjetor 2021

Postuar më: 3 Dhjetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Dhjetor 2021:     V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS SË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT TË MENAXHIMIT TË INFORMACIONIT PARAUNIVERSITAR (SMIP) Në mbështetje ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Nëntor 2021

Postuar më: 24 Nëntor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 24 Nëntor 2021:   V E N D I M PËR EMËRIMIN E DREJTORIT EKZEKUTIV TË AUTORITETIT TË AVIACIONIT CIVIL Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2021

Postuar më: 18 Nëntor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Nëntor 2021:    V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E LLOJEVE TË DOKUMENTACIONIT PROVUES, PROCEDURAVE TË DEPOZITIMIT, MËNYRËS SË SHQYRTIMIT DHE VLERËSIMIT TË DOKUMENTA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Nëntor 2021

Postuar më: 10 Nëntor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Nëntor 2021:     V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Nëntor 2021

Postuar më: 3 Nëntor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Nëntor 2021:     V E N D I M PËR MIRATIMIN E AGJENDËS KOMBËTARE PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE 2021-2026 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkr...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Tetor 2021

Postuar më: 29 Tetor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 Tetor 2021:   V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “P...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët