Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shtator 2021

Postuar më: 22 Shtator 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Shtator 2021:    V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR STANDARDET E SHËRBIMEVE Në mbështetje të neni...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2021

Postuar më: 18 Shtator 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2021:   V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUKSIONIMIN E AGJENCISË PËR MEDIA DHE INFORMIM Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Gusht 2021

Postuar më: 25 Gusht 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Gusht 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Korrik 2021

Postuar më: 30 Korrik 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Korrik 2021:   V E N D I M PËR BASHKËPUNIMIN E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE ME SHËRBIMIN VETERINAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Korrik 2021

Postuar më: 22 Korrik 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Korrik 2021:   V E N D I M PËR KRITERET E DHËNIES SË BURSAVE PËR SHTETASIT E HUAJ ME ORIGJINË SHQIPTARE, PËR TË STUDIUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, NGA AGJENCI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2021

Postuar më: 15 Korrik 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 Korrik 2021:   V E N D I M PËR KALIMIN NË PRONËSI, NGA MINISTRIA E MBROJTJES TE BASHKIA VLORË, TË PRONËS NR.1186, ME EMËRTIM “HANGARË AVIONËSH”, ME VENDNDODHJ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 8 Korrik 2021

Postuar më: 9 Korrik 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 8 Korrik 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E NDËRTIMIT TË CENTRALIT GJENERUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE FOTOVOLTAIKE DHE VEPRAVE NDIHMËSE, I CILI NUK PËRFITON NGA MASAT M...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Qershor 2021

Postuar më: 30 Qershor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Qershor 2021:   V E N D I M PËR EMËRIM NË DETYRË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Qershor 2021

Postuar më: 22 Qershor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 Qershor 2021:   V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE ME SHKËMBIM LETRASH TË MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Qershor 2021

Postuar më: 16 Qershor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Qershor 2021: V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT, PËR FINANCIMIN E RINDËRTIMIT TË URËS NË LEZHË DHE CAKTIMIN E BASHKISË LEZHË SI NJËSI ZBATUESE Në...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Qershor 2021

Postuar më: 9 Qershor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 9 Qershor 2021:   V E N D I M PËR DHËNIEN E BURSAVE PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME PROFESIONALE “PETER MAHRINGER”, SHKODËR, PËR VITIN SHKOLLOR 2021–2022 Në ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Qershor 2021

Postuar më: 2 Qershor 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Qershor 2021:   V E N D I M PËR AUTORIZIMIN E MINISTRISË SË MBROJTJES (DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT), QË, NË EMËR DHE PËR LLOGAR...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Maj 2021

Postuar më: 26 Maj 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Maj 2021:   V E N D I M PËR HEQJEN NGA FONDI PYJOR PUBLIK DHE ZVOGËLIMIN NË VOLUM TË SIPËRFAQES PREJ 5.3749 HA, NË OBJEKTIN “KRASTË-THEKËN”, TË BASHKISË BULQ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Maj 2021

Postuar më: 19 Maj 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 19 Maj 2021:    V E N D I M PËR MIRATIMIN E DËMSHPËRBLIMIT FINANCIAR PËR ISH-TË DËNUARIT POLITIKË TË REGJIMIT KOMUNIST Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Maj 2021

Postuar më: 12 Maj 2021

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Maj 2021:      V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS SË TË DHËNAVE SHTETËRORE “REGJISTRI I OFRUESVE TË SHËRBIMIT INOVATIV DHE SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOL...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët