URDHËR “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”

Postuar më: 11 Mars 2020

URDHËR “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19” Në zbatimi të nenit 7, pika 4 të ligjit Nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infekti...


Udhëzime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Dhjetor 2016

Postuar më: 28 Dhjetor 2016

Udhëzime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Dhjetor 2016 U DH Ë Z I M PËR MIRATIMIN E KOSTOS MESATARE TË NDËRTIMIT TË BANESAVE NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE, PËR VITIN 2016   Në mbështetje të nenit 100 t...


Lista e Plotë e Zyrtarëve Që Kanë Bërë Dorëzimin e Vetdeklarimit

Postuar më: 30 Maj 2016

Lista e Plotë e Zyrtarëve Që Kanë Bërë Dorëzimin e Vetdeklarimit   Shiko Formularin Adela Karapici Shiko Formularin Adelina Greca Shiko Formularin Adrian Thano Shiko Formularin Alban Dudushi Shiko Formularin Alban Kovaçi ...


Udhëzim i miratuar në datën 20 Prill 2016

Postuar më: 20 Prill 2016

Udhëzim i miratuar në datën 20 Prill 2016 U DH Ë Z I M PËR SHFUQIZIMIN E UDHËZIMIT NR.3, DATË 27.11.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË UDHËZIMIT NR.1, DATË 18.7.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ...


Udhëzim i miratuar në datën 13 Prill 2016

Postuar më: 13 Prill 2016

Udhëzim i miratuar në datën 13 Prill 2016 U DH Ë Z I M PËR  CAKTIMIN E KRITEREVE E TË PROCEDURAVE PËR REGJISTRIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT DHE AKTEVE NOTERIALE TË LIDHURA PËR ZHVILLIMIN, NË CILËSINË E INVESTITORIT E TË PRONARËVE TË T...


Për Garantimin e Integritetit te Personave që Zgjidhen, Emërohen ose Ushtrojne Funksione Publike (Formulari)

Postuar më: 25 Mars 2016

“Në zbatim të detyrimeve të parashikuara në Ligjin nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” dhe të kreut IV te vendimit nr. 17/2016 të Kuvendit të Shqipërisë,...


Ligji nr. 138 i datës 17 Dhjetor 2015

Postuar më: 25 Mars 2016

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KUVENDI LIGJ Nr. 138/2015 PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE Në mbështetje të neneve 6/1, 45, 81, pikat 1 dhe 2, 83, pika 1, dhe 179/1 të Kushtetutës, me...


Udhëzim i miratuar në datën 6 gusht 2014

Postuar më: 6 Gusht 2014

Udhëzim i miratuar në datën 6 gusht 2014 U DH Ë Z I M PËR MIRATIMIN E KOSTOS MESATARE TË NDËRTIMIT TË BANESAVE NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE, PËR VITIN 2014 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “dh”, të neni...


Udhëzim i Miratuar në datë 27 Nëntor 2013

Postuar më: 27 Nëntor 2013

UDHËZIM I MIRATUAR NË DATË 27 NËNTOR  2013   1. Për pezullimin e përkohshëm të udhëzimit nr.1, datë 18.7.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”. ...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët