Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Nëntor 2016

Postuar më: 4 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Nëntor 2016     P R O J E K T L I GJ PËR  BUXHETIN E VITIT 2017 Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, e 158, të Kushtetutës, dhe të nenit 3...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Nëntor 2016

Postuar më: 2 Nëntor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Nëntor 2016 V E N D I M PËR  PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT  “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9288, DATË 7.10.2004, “PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS “PËR MBROJ...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2016

Postuar më: 26 Tetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Tetor 2016   V E N D I M PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME  NË LIGJIN NR.107/2015, “PËR IDENTIFIKIMIN ELEKTRONIK DHE SH...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Tetor 2016

Postuar më: 20 Tetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Tetor 2016   V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË MARRËVESHJEN PËR MASAT E SHTETEVE PORTUALE PËR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Tetor 2016

Postuar më: 5 Tetor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 5 Tetor 2016  V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET VENDEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR, PËR NGRITJEN E ZYR...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 Shtator 2016

Postuar më: 28 Shtator 2016

Projktligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 28 shtator 2016:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ZHVILLIMIN E RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË SHPEJTËSISË SË LARTË DHE SIGURIMIN E T...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Shtator 2016

Postuar më: 21 Shtator 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Shtator 2016 V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË ligjin nr.9920, DATË 19.5.2008, ‘PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLI...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 14 Shtator 2016

Postuar më: 14 Shtator 2016

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR ADMINISTRIMIN E UJITJES DHE të KULLIMIT” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Uj...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Gusht 2016

Postuar më: 31 Gusht 2016

V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MBROJTJEN E BIMËVE” Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016

Postuar më: 3 Gusht 2016

  Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 3 Gusht 2016   P R O J E K T L I GJ   PËR  SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN  E SHQIPËRISË   Në mbështetje të neneve 78 d...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 korrik 2016

Postuar më: 13 Korrik 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 qershor 2016   V E N D I M PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIK...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 qershor 2016

Postuar më: 29 Qershor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 29 qershor 2016   P R O J E K T L I GJ PËR   DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9270, DATË 29.7.2004, “PËR SISTEMIN E ADRESAVE”, TË NDRYSHUAR   N...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 qershor 2016

Postuar më: 22 Qershor 2016

Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 22 qershor 2016   V E N D I M PËR    PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË MARRËVESHJES SË KONCESIONIT, NDËRMJET MINISTRISË SË ENE...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 15 qershor 2016

Postuar më: 15 Qershor 2016

V E N D I M   PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR DISA NDRYSHIME  DHE SHTESA NË LIGJIN NR.108/2013, “PËR TË HUAJT””     Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të Kushtetutës, me propozimin e ministr...


Projektligje të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 08 qershor 2016

Postuar më: 8 Qershor 2016

V E N D I M PËR   PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË PARISIT, NË KUADËR TË KONVENTËS KUADËR TË KOMBEVE TË BASHKUARA, PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE”   Në mbështetje të neneve 81, pika 1, dhe 100, të...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët