Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018

Postuar më: 4 Korrik 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Korrik 2018:   V E N D I M PËR   CAKTIMIN E MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË SI ORGANIN E INTERESUAR DHE AUTORIZIMIN E SAJ PËR TË LIDHUR SHTESË KONTRA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018

Postuar më: 27 Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Qershor 2018:   V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPIANE P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018

Postuar më: 20 Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Qershor 2018:   V E N D I M PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË KULTURËS DHE REVOKIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË BASHKISË TIRANË, PËR ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Qershor 2018

Postuar më: 12 Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 12 Qershor 2018:   V E N D I M  PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.101, DATË 4.2.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E PAKETËS SË SHËRBIMEVE SHËNDET...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Qershor 2018

Postuar më: 6 Qershor 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Qershor 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E NUMRIT TË PUNONJËSVE ME KONTRATË TË PËRKOHSHME, PËR SEZONIN E VERËS 2018, NË AGJENCINË KOMBËTARE TË ZONAVE TË MBROJTURA, P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Maj 2018

Postuar më: 31 Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 31 Maj 2018:   V E N D I M PËR PËRDORIMIN E FONDEVE BUXHETORE TË VITIT 2018 PËR FINANCIMIN E ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE PËR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE QË RRJEDHIN N...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018

Postuar më: 23 Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Maj 2018: V E N D I M PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË THESARIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 6 e...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Maj 2018

Postuar më: 21 Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Maj 2018:   V E N D I M PËR KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË MBI PARCELAT E OBJEKTEVE TË LEGALIZUARA DHE KOMPENSIMIN FINANCIAR TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALU...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018

Postuar më: 17 Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 17 Maj 2018: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË QËLLIMIT, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Maj 2018

Postuar më: 16 Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Maj 2018: V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE “REGJISTRI KOMBËTAR I PASURIVE KULTURORE (RKPK)” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018

Postuar më: 9 Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 09 Maj 2018: V E N D I M PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2018–2020 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit p...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 02 Maj 2018

Postuar më: 2 Maj 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Maj 2018: V E N D I M PËR  MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË FINANCIMIT  PËR STUDIME FIZIBILITETI, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Prill 2018

Postuar më: 26 Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 26 Prill 2018: V E N D I M  PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.177, DATË 6.3.2012, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR AMBALAZHET DHE MBETJET E TYRE”  ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Prill 2018

Postuar më: 20 Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Prill 2018: V E N D I M PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR PËR SIGURINË DHE EMERGJENCAT NË MINIERA   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtet...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Prill 2018

Postuar më: 11 Prill 2018

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Prill 2018:     V E N D I M PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË TEATRIT KOMBËTAR   Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikave 1...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët