Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 15 korrik 2015

Postuar më: 15 Korrik 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 15 korrik 2015       PËR   MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË NDIHMËS, ME SHKËMBIM NOTASH, ndËrmjet QEVERISË SË REPUBLIKËS  SË SHQIPËRISË DHE QEVE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 01 korrik 2015

Postuar më: 1 Korrik 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 01 korrik 2015 V E N D I M PËR  DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.439, DATË 13.5.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT “POLITIKAT DHE PROCEDU...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 24 qershor 2015

Postuar më: 24 Qershor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 18 qershor 2015 V E N D I M PËR FINANCIMIN E TVSH-SË DHE LEJEVE ADMINISTRATIVE PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT STRATEGJIK “PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS NDËRKUFITARE”, NË KUADËR T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 18 qershor 2015

Postuar më: 18 Qershor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 18 qershor 2015 V E N D I M PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË PREFEKTIT TË QARKUT TË KUKËSIT Në mbështetje të neneve 100 e 114 të Kushtetutës dhe të nenit 4, të igjit nr.8927...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 10 qershor 2015

Postuar më: 10 Qershor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave 10 qershor 2015 V E N D I M PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMET E KËSHILLIT TË MINISTRAVE: NR.1481, DATË 12.11.2008; NR.1657, DATË 24.12.2008; NR.100, DATË 27.1.2009; NR.286, DATË...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 03 Qershor 2015

Postuar më: 3 Qershor 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 03 Qershor 2015 V E N D I M  PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 27 maj 2015

Postuar më: 27 Maj 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 27 maj 2015 V E N D I M  PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË PROTOKOLLIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË, ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 20 maj 2015

Postuar më: 20 Maj 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 20 maj 2015 V E N D I M PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.602, DATË 21.8.2003, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STATUTIT TË QENDRËS KOMBËTARE KINEMATOGRAFIKE” ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 13 maj 2015

Postuar më: 13 Maj 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 13 maj 2015 V E N D I M PËR PROCEDURAT DHE KUSHTET PËR DHËNIEN E PËRSËRITJEN E LICENCËS SË KONCESIONIT TË NAFTËSJELLËSVE PËR IMPORTIMIN, EKSPORTIMIN DHE TRANSPORTIMIN E NA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 06 maj 2015

Postuar më: 6 Maj 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 06 maj 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR KONTROLLIN E ASGJËSIMIT TË PCB-VE, ÇNDOTJEN APO ASGJËSIMIN E PAJISJEVE QË PËRMBAJNË PCB DHE/OSE ASGJËSIMIN E MBETJE...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 30 prill 2014

Postuar më: 30 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 30 prill 2014 V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE, TË KËRKESAVE E TË PROCEDURAVE PËR INFORMIMIN DHE PËRFSHIRJEN E PUBLIKUT NË VENDIMMARRJEN MJEDISORE Në mbështetje t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 29 prill 2015

Postuar më: 29 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 29 prill 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË MALIT TË ZI, PËR BASHKËPUNIMIN EKONO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të MInistrave, 22 prill 2015

Postuar më: 22 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e sotme të Këshillit të MInistrave, 22 prill 2014 V e n d i m PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KANADASË, PËR MBROJTJEN SHOQËRORE  Në mbështetje t...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 15 prill 2015

Postuar më: 15 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 15 prill 2015 V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROTOKOLLIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË PORTUGALISË, PËR ZBATI...


Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, 8 prill 2015

Postuar më: 8 Prill 2015

Vendime të miratuara në mbledhjen e këshillit të ministrave, 8 prill 2015 V E N D I M PËR  MËNYRËN E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË KËSHILLIT KOMBËTAR TË ARSIMIT E FORMIMIT PROFESIONAL DHE TË SEKRETARIATIT TEKNIK Në mbështetje ...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët