Vendim i miratuar nga Këshilli i Ministrave, datë 08 Prill 2020

Postuar më: 8 Prill 2020

V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT INFORMATIK TË PLANIFIKIMIT TË INTEGRUAR (SIPI/IPSIS) Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4, 7 e 8, të ligjit nr.10325, datë 23.9.2010, “Për ...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 07 Prill 2020

Postuar më: 7 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 07 Prill 2020: V E N D I M PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS PËR KALIMIN E PRONËS SHTETËRORE NË PRONË PRIVATE, NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË, SI SHIT...


Vendime të Këshillit të Ministrave, datë 06 Prill 2020

Postuar më: 6 Prill 2020

Vendime të Këshillit të Ministrave, datë 06 Prill 2020:  V E N D I M PËR MIRATIMIN E GARANCISË SHTETËRORE TË HUAS ME BANKAT E NIVELIT TË DYTË PËR PAGAT E TREGTARËVE OSE SHOQËRIVE TREGTARE, AKTIVITETI I TË CILAVE ËSHTË PREKUR NGA VEND...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 03 Prill 2020

Postuar më: 3 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 03 Prill 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN E KONTRATËS PËR LOTIN 1, ME OBJEKT “BLERJE KITE PËR LABORATORIN MIKROBIOLOGJIK PËR DIAGNOZËN SEROLOGJIKE, TË PËRSHTATSHME PËR PAJISJEN MAGLUM ...


Akt normativ për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga covid-19

Postuar më: 2 Prill 2020

A K T  N O R M A T I V PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEPRIMTARISË SË SHËRBIMIT PËRMBARIMOR GJYQËSOR, NDËRMJETËSIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PROCEDURAVE TË FALIMENTIMIT GJATË KOHËZGJATJES SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHK...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 02 Prill 2020

Postuar më: 2 Prill 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 02 Prill 2020: V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E SH...


Vendim i miratuar nga Këshilli i Ministrave, datë 31 Mars 2020

Postuar më: 31 Mars 2020

V E N D I M PËR TRAJTIMIN E PËRKOHSHËM FINANCIAR MUJOR TË DISA FUNKSIONARËVE DHE NËPUNËSVE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës ...


Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 30 Mars 2020

Postuar më: 30 Mars 2020

Vendime të miratuara nga Këshilli i Ministrave, datë 30 Mars 2020: V E N D I M  PËR MIRATIMIN E KOEFICIENTIT TË INDEKSIMIT TË BAZËS SË VLERËSUAR TË VITIT 2018, PËR LLOGARITJEN E PENSIONEVE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dh...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Mars 2020

Postuar më: 27 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 27 Mars 2020:   V E N D I M PËR NJË RISHPËRNDARJE FONDESH NË BUXHETIN E VITIT 2020, MIRATUAR PËR MINISTRINË E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË DHE AGJENCINË KOMBËTARE ...


Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 26 Mars 2020

Postuar më: 26 Mars 2020

V E N D I M PËR VENDOSJEN NË DISPOZICION TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË OBJEKTIT TË ISH-UNIVERSITETIT “KRISTAL” Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 16, të nenit 3, të aktit normativ n...


Akt normativ për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga covid-19

Postuar më: 25 Mars 2020

A K T  N O R M A T I V PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEPRIMTARISË GJYQËSORE, GJATË KOHËZGJATJES SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit ...


Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 24 Mars 2020

Postuar më: 24 Mars 2020

V E N D I M PËR SHPALLJEN E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE Në mbështetje të neneve 100, 170, 174, pika 1, e 175, pika 2, të Kushtetutës, dhe të shkronjës “ç”, të nenit 18, të pikës 1, të nenit 19, dhe të pikës 1, të nenit ...


Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 22 Mars 2020

Postuar më: 22 Mars 2020

V E N D I M PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.203, DATË 26.2.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PROCEDURAT QË PËRDOREN PËR LIDHJEN E KONTRATAVE QË DIKTOHEN NGA INTERESA THELBËSORË TË SHTETIT” Në mbështetje të nenit 100 të Kusht...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2020

Postuar më: 21 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 21 Mars 2020:   V E N D I M PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIN 2020, MIRATUAR PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE, PËR MARRJEN E MASAVE PËR P...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2020

Postuar më: 20 Mars 2020

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Mars 2020:   V E N D I M PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.511, DATË 24.10.2002, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KOHËZGJATJEN E PUNËS DHE TË PUSHIMIT NË INSTI...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët